?oá h?ng, dù d??i tên nào khác[1]

Umberto Eco

H D??ng Tu?n d?ch

(theo b?n ti?ng Anh c?a William Weaver, trong tu?n san Guardian Weekly, 16.01, 1994); Ch thch cu?i bi l c?a ng??i d?ch.

C nh?ng nh v?n khng h? b?n kho?n v? cc b?n d?ch t? tc ph?m c?a h?, c khi v h? thi?u kh? n?ng ng? h?c; c khi v h? khng tin g vo gi tr? v?n ch??ng c?a ci m h? ? vi?t, v ch? lo bn s?n ph?m ? ra cng nhi?u n??c cng t?t.

Nhi?u khi s? th? ? che l?p hai thnh ki?n, ??u ?ng khinh: ho?c tc gi? t? coi mnh l m?t thin ti v song v v v?y ph?i ch?u ??ng vi?c chuy?n ng? nh? m?t di?n ti?n ?au kh? c tnh sch l??c, c?n ch?p nh?n cho ??n khi ton th? th? gi?i h?c ???c ngn ng? c?a anh ta; ho?c tc gi? nui d??ng m?t thin ki?n v? dn t?c v cho l ph th gi? n?u lo ??n vi?c ??c gi? t? cc n?n v?n ha khc c?m nh?n tc ph?m c?a mnh ra sao.

Ng??i ta cho r?ng m?t tc gi? ch? c th? duy?t l?i nh?ng b?n d?ch n?u anh ta bi?t th? ti?ng m mnh ?ang ???c d?ch ra. D? nhin, n?u anh ta bi?t rnh th? ti?ng ?y, cng vi?c s? ti?n tri?n d? dng h?n. Nh?ng t?t c? ph? thu?c vo s? hi?u bi?t c?a d?ch gi?. Ch?ng h?n, ti khng bi?t ti?ng Th?y ?i?n, ti?ng Nga hay ti?ng Hung, th? m ti ? c?ng tc t?t v?i nh?ng ng??i d?ch ti sang cc th? ti?ng ?. H? ? c th? gi?i thch cho ti nh?ng lo?i kh kh?n h? ph?i x? l, v lm ti hi?u v sao nh?ng g ti ? vi?t l?i gy ra v?n ?? trong ti?ng n??c h?. Trong nhi?u tr??ng h?p, ti ? c th? gp .

V?n ?? th??ng n?y sinh do vi?c nh?ng b?n d?ch c tnh ho?c h??ng ngu?n ho?c h??ng ?ch, ni nh? nh?ng cu?n sch hi?n nay v? L thuy?t D?ch thu?t. M?t b?n d?ch h??ng ngu?n ph?i lm t?t c? nh?ng g lm ???c ?? ??c gi? c?a ngn ng? B c th? hi?u nh?ng ?i?u nh v?n ? suy ngh? v di?n t? b?ng ngn ng? A. V?n ch??ng Hy L?p c? ?i?n cho ta m?t th d? ?i?n hnh: ?? c th? ph?n no n?m b?t ???c n, ??c gi? hi?n ??i ph?i hi?u cc nh th? th?i ??i ? s?ng ??i s?ng no v t? h? c th? di?n ??t ra sao. D Homer c v? nh?c l?i qu th??ng xuyn c?m t? r?ng ?ng v?i nh?ng ngn tay h?ng, d?ch gi? c?ng khng ???c c? tnh thay ??i tnh ng? ?, ch? do v ngy nay cc sch d?y v? v?n phong nh?n m?nh vi?c chng ta c?n th?n tr?ng khi l?p l?i cng m?t tnh t?. C?n cho ??c gi? bi?t r?ng, ? th?i ??i ?y h? ni ??n r?ng ?ng[2] th ph?i v?i nh?ng ngn tay h?ng.

Trong cc tr??ng h?p khc, b?n d?ch c th? v nn h??ng ?ch. Ti s? d?n m?t th d? t? b?n d?ch cu?n ti?u thuy?t Qu? l?c c?a Foucault c?a ti, trong ? cc nhn v?t chnh lun lun ni b?ng cch trch d?n v?n ch??ng. M?c ?ch l cho th?y r?ng cc nhn v?t ? khng th? nhn th? gi?i n?u khng thng qua quy chi?u v?n ch??ng. Ch?ng h?n, ch??ng 57 miu t? m?t cu?c du ngo?n b?ng xe h?i trong vng ??i, b?n d?ch c ?o?n ???ng chn tr?i m? r?ng h?n, qua m?i ???ng vng cc ch?m ??i nh ln cao h?n, trn m?t s? ng?n ??i c nh?ng lng nh?: chng ti nhn l??t qua nh?ng c?nh quan v t?n. Nh?ng sau nh?ng c?nh quan v t?n b?n ti?ng ti?p t?c v?i: al di la della siepe, come osservava Diotallevi. N?u nh?ng t? ng? ny ???c d?ch st l bn trn b? gi?u, nh? Diotallevi nh?n xt th ??c gi? c?a b?n Anh ng? s? b? thi?u h?t m?t ci g ?, b?i v al di la della siepe g?i nh?c ??n bi th? ??p nh?t c?a Giacomo Leopardi, bi Linfinito[3], m m?i ??c gi? ng??i ??u thu?c lng. ??t cu th? trch ? ch? ny khng ph?i v ti mu?n ni v?i ??c gi? l c m?t b? gi?u ? g?n ?u ?y, m do ti mu?n cho th?y Diotallevi ch? c th? tr?i nghi?m phong c?nh ? qua s? lin h? n v?i bi th? mnh ? c?m nh?n. Ti ni v?i cc d?ch gi? r?ng ci b? gi?u khng quan tr?ng, ?i?n c? th? Leopardi c?ng khng, m quan tr?ng l c ???c lin t??ng v?n ch??ng, b?ng b?t c? gi no. Th?c ra William Weaver ? d?ch ?o?n ? thnh: Chng ti l??t qua nh?ng c?nh quan v t?n. Gi?ng nh? Darien, Diotallevi nh?n xt… S? m ch? ng?n t?i bi sonnet[4] c?a Keats l m?t th d? t?t v? d?ch thu?t h??ng ?ch.

M?t d?ch gi? h??ng ngu?n, d?ch sang m?t ngn ng? m ti khng bi?t, c th? h?i ti v sao l?i dng m?t cu ch? no ?, ho?c (n?u ? hi?u ngay) ng ?y c th? gi?i thch cho ti v sao khng th? ni nh? v?y trong ngn ng? c?a ng ?y. Ngay khi ? ti ? c? tham gia (d ch? t? pha ngoi) vo b?n d?ch, v n l?p t?c l m?t b?n d?ch v?a h??ng ngu?n v?a h??ng ?ch.

?y l nh?ng v?n ?? khng d? dng. Hy xt tc ph?m Chi?n tranh v ha bnh c?a L. Tolstoy. Nh? nhi?u ng??i bi?t, cu?n ti?u thuy?t ny d? nhin vi?t b?ng ti?ng Nga b?t ??u v?i m?t ?o?n ??i tho?i di b?ng ti?ng Php. Ti khng bi?t c bao nhiu ??c gi? Nga th?i Tolstoy hi?u ti?ng Php; nh?ng ng??i qu t?c th h?n r?i, b?i v th?c ra ?o?n ??i tho?i ti?ng Php ny c m t? thi quen c?a gi?i qu t?c Nga. C l? Tolstoy ?inh ninh r?ng, vo th?i ng, nh?ng ng??i khng bi?t ni ti?ng Php th th?m ch c?ng khng bi?t ??c ti?ng Nga. Ho?c gi? ng mu?n nh?ng ??c gi? khng ni ti?ng Php hi?u r?ng nh?ng nh qu t?c Nga th?i Napoleon th?c t? l ? xa r?i ??i s?ng dn t?c Nga ??n n?i h? ni chuy?n theo m?t ki?u cch b hi?m. Ngy nay, n?u ??c l?i nh?ng trang ?, b?n s? nh?n ra r?ng khng nh?t thi?t ph?i hi?u cc nhn v?t ?y ?ang ni g, b?i v h? ni v? nh?ng th? r?t t?m th??ng. ?i?u quan tr?ng l hi?u r?ng h? ?ang ni nh?ng ?i?u ? b?ng ti?ng Php. M?t v?n ?? lun lun m ho?c ti l th? ny: B?n s? ph?i d?ch ch??ng ??u truy?n Chi?n tranh v ho bnh sang ti?ng Php ra sao? ??c gi? ??c m?t cu?n sch b?ng ti?ng Php v trong ? m?t s? nhn v?t ni ti?ng Php; nh? th? ch?ng c g ??c bi?t. N?u d?ch gi? b? sung m?t ch thch cho ?o?n ??i tho?i ?, r?ng en franais dans le texte[5] th c?ng khng gip g nhi?u: hi?u qu? v?n b? m?t. C l?, ?? ??t ???c hi?u qu? ?, nn cho nh?ng ng??i qu t?c (trong b?n d?ch ti?ng Php) ni ti?ng Anh. R?t m?ng l ti ? khng vi?t Chi?n tranh v ha bnh, v khng b? bu?c ph?i tranh ci v?i ng??i d?ch sang ti?ng Php.

V?i t? cch tc gi?, ti h?c ???c r?t nhi?u ?i?u t? vi?c c?ng tc v?i cc d?ch gi? c?a mnh. ?y ti ni v? c? cc tc ph?m h?c thu?t l?n cc ti?u thuy?t. V? cc tc ph?m tri?t h?c v ngn ng? h?c, khi cc d?ch gi? khng th? hi?u (v d?ch m?t cch sng s?a) m?t trang no ?, ?i?u ? c ngh?a l chnh t??ng c?a ti t?i t?m. Nhi?u l?n, sau khi ??i di?n cng vi?c d?ch thu?t, ti ? ch?a l?i b?n in l?n th? hai b?ng ti?ng tc ph?m c?a mnh, khng ch? t? gc ?? phong cch m cn t? gc ?? t??ng. ?i khi, b?n vi?t m?t ci g ? b?ng ngn ng? A c?a b?n, v d?ch gi? ni: N?u ti d?ch n sang ngn ng? B c?a ti, n s? ch?ng cn ngh?a g n?a. C th? ng ?y ? sai l?m. Nh?ng, sau khi tranh lu?n di dng, n?u b?n nh?n ra r?ng ?o?n v?n s? khng c ngh?a trong ngn ng? B, th h? lu?n l ngay t? ??u n c?ng khng c ngh?a trong ngn ng? A.

?i?u ny khng c ngh?a l bn trn m?t v?n b?n vi?t b?ng ngn ng? A bay l? l?ng m?t th?c th? b ?n l ci Ngh?a c?a n, b?t bi?n v?i m?i ngn ng?, m?t ci g ? gi?ng nh? m?t v?n b?n l t??ng vi?t b?ng th? ti?ng m Walter Benjamin g?i l Reine Sprache (Ngn ng? Thu?n ty). Qu hon h?o nn khng th? hi?n th?c. N?u th? ch? c?n tch ra ci “ngn ng? thu?n ty” ny l my tnh c?ng c th? bi?t d?ch thu?t (ngay c? m?t trang Shakespeare).

Cng vi?c d?ch thu?t l m?t qu trnh th? v sai v th? l?i, r?t gi?ng nh? khi b?n mua t?m th?m trong m?t phin ch? ph??ng ?ng. Ng??i bn ?i 100, b?n tr? 10 v sau m?t gi? ??ng h? m?c c?, b?n ch?p nh?n ci gi 50.

D? nhin, ?? tin r?ng s? th??ng th?o ? thnh cng b?n ph?i c nh?ng t??ng kh r rng v? ci hi?n t??ng, v?n khng r rng, tn g?i d?ch thu?t. V? l thuy?t, khng th? bu?c cc ngn ng? khc nhau vo cng m?t m?u m?c; khng th? ni r?ng t? house[6] trong ti?ng Anh th?t s? v hon ton l ??ng ngh?a c?a t? maison[7] trong ti?ng Php. Nh?ng c?ng v? l thuy?t, khng c m?t hnh th?c trao ??i thng tin no l hon h?o. V?y m, cho d t?t hay x?u, ngay t? khi xu?t hi?n gi?ng ng??i Homo sapiens[8], chng ta ? c cch giao ti?p v?i nhau. Chn m??i ph?n tr?m ??c gi? Chi?n tranh v ha bnh ? ??c tc ph?m ny thng qua b?n d?ch, ti ngh? v?y; th? nh?ng n?u cho m?t ng??i Trung Qu?c, m?t ng??i Anh v m?t ng??i th?o lu?n v? Chi?n tranh v ha bnh, th h? s? khng ch? nh?t tr r?ng hong thn Andrej ch?t; m, m?c d c nhi?u s?c thi th v? v d? bi?t trong ngh?a, t?t c? c?ng s? s?n sng ??ng v? nh?ng nguyn t?c lun l m Tolstoy nu ln trong ti?u thuy?t. Ti tin ch?c r?ng nh?ng di?n gi?i khc nhau s? khng hon ton trng kh?p, nh?ng v? t?t ba ??c gi? ni ti?ng Anh ? di?n gi?i m?t bi th? c?a Wordsworth nh? nhau.

Trong qu trnh lm vi?c v?i cc d?ch gi?, b?n ??c l?i v?n b?n g?c c?a mnh, b?n pht hi?n nh?ng cch di?n gi?i khc nhau, v c ?i khi nh? ti v?a ni b?n mu?n vi?t l?i tc ph?m ?. Ti ch?a vi?t l?i hai cu?n ti?u thuy?t c?a mnh, nh?ng, sau khi chng ???c phin d?ch, c m?t ch? m c l? ti s? tho?i mi vi?t l?i. ? l ?o?n ??i tho?i trong cu?n Qu? l?c c?a Foucault, trong ? Diotallevi ni: Cha sng t?o ra th? gi?i b?ng l?i. Ng??i khng g?i ?i?n tn. Cn Belbo ?p l?i: Hy c nh sng. Ch?m.

Th?c ra trong nguyn b?n Belbo ni: Fiat lux[9]. Stop. Segue lettera (“Hy c nh sng. Ch?m. Th? theo sau”). Th? theo sau l m?t t? ng? ph? thng ???c dng trong ?i?n tn (hay t ra n t?ng l ph? thng, tr??c khi c ci my fax). ? ch? ny trong v?n b?n ti?ng , Casaubon ni: Ai Tessalonicesi, imagino. (G?i cc con chin ? Thessaloniki, ch? nh?). ? l m?t chu?i nh?ng nh?n xt hm h?nh, c v? sinh vin, v s? ?a c?t d?a trn vi?c Casaubon g?i r?ng sau khi sng t?o ra th? gi?i b?ng ?i?n tn, Cha s? g?i m?t trong hai b?c th? c?a thnh Phao L?. Nh?ng tr ch?i ch? ny ch? h?p v?i ti?ng , trong ? c? “th? b?u ?i?n”[10] l?n “th? c?a thnh Phao L?”[11] ??u ???c g?i l lettera. Trong ti?ng Anh v?n b?n ph?i ???c s?a l?i. Bello ch? ni: Hy c nh sng. Ch?m. V Casaubon bnh lu?n: Th? thnh Phao L? theo sau. C l? chuy?n ?a tr? nn cng trong veo kh th?y, v ??c gi? ph?i v?t v? h?n ?? c th? hi?u ???c ?i?u g ?ang di?n ra trong ??u cc nhn v?t, nh?ng c nh?y cc[12] t? C?u ??c t?i Tn ??c l?i hi?u qu? h?n. ? ?y, n?u vi?t l?i cu?n ti?u thuy?t g?c, ti s? thay ??i ?o?n ??i tho?i ny.

?i khi tc gi? ch? c th? tin t??ng vo Th??ng ?? thing ling. Ti s? khng bao gi? c th? c?ng tc ??y ?? trong vi?c d?ch m?t tc ph?m c?a mnh sang ti?ng Nh?t (m?c d ? th?). Ti th?y r?t kh m hi?u ???c cc qu trnh t? duy trong ci ?ch” c?a mnh. V? v?n ?? ny, ti lun lun t? h?i mnh ?ang th?c s? ??c ci g khi nhn vo b?n d?ch m?t bi th? Nh?t, v ti ?on ch?ng cc ??c gi? Nh?t B?n c?ng tr?i qua kinh nghi?m ?y khi ??c tc ph?m c?a ti. Tuy nhin ti bi?t r?ng, khi ??c th? d?ch t? ti?ng Nh?t, ti n?m b?t ???c m?t ci g thu?c v? qu trnh t? duy ?, khc v?i ti. N?u ti ??c m?t bi th? hi c sau khi ? ??c vi cng n Thi?n, c l? ti c th? hi?u v sao ci phc th?o c?nh tr?ng treo trn m?t h? s? cho ti nh?ng c?m xc v?a gi?ng l?i v?a khc v?i nh?ng c?m xc m m?t nh th? lng m?n Anh mang l?i. Ngay c? trong nh?ng tr??ng h?p ?, m?t s? c?ng tc t?i thi?u gi?a d?ch gi? v tc gi? c?ng c th? c hi?u qu?. Ti khng cn nh? r tc ph?m Il nome della rosa[13] c?a ti ? ???c d?ch sang ngn ng? Xlav? no, nh?ng chng ti ? t? h?i li?u ??c gi? s? ti?p nh?n ???c g t? nhi?u ?o?n vi?t b?ng ti?ng Latinh. Ngay m?t ??c gi? M? khng h?c ti?ng Latinh v?n bi?t n l ngn ng? c?a th? gi?i gio h?i trung c? v nh? v?y nh?n ra h?i h??ng Trung ??i. Thm n?a, n?u ??c th?y De Pentagono Salomonis[14], anh ta c th? nh?n ra nh?ng ch? ti?ng Anh pentagone v Solomon. Nh?ng ??i v?i m?t ??c gi? Xlav?, nh?ng cu ch? v nh?ng danh t? ti?ng Latinh ?, khi ???c phin m sang b?ng ch? ci Cyril, ch?ng g?i nn ?i?u g c?.

N?u ngay t? ??u cu?n Chi?n tranh v ha bnh, ng??i ??c gi? M? th?y ?o?n Eh bien, mon prince…[15] anh ta c th? ?on r?ng nhn v?t ny ?ang ni v?i m?t hong thn. Nh?ng n?u ?o?n ??i tho?i t??ng t? xu?t hi?n trong ph?n ??u c?a m?t b?n d?ch sang ti?ng Trung Qu?c (b?ng m?t h? ch? ci Latinh kh hi?u, hay t? h?n th?, b?ng ch? bi?u c?a Trung Qu?c), ??c gi? ? B?c Kinh s? hi?u ra sao? Ng??i d?ch sang ti?ng Xlav? ?y v ti ? quy?t ??nh s? d?ng ngn ng? Xlav? c?, ???c cc gio s? dng trong nh th? chnh th?ng th?i Trung c?, thay v ti?ng Latinh. B?ng cch ?, ??c gi? s? nh?n th?y cng c?m gic v? kho?ng cch, cng khng kh tn gio, m?c d ch? hi?u ??i khi ci ?ang ???c k?.

T? ?n Cha ti khng ph?i l nh th?, b?i v?n ?? cn bi ?t h?n n?a trong vi?c chuy?n ng? th? ca, m?t ngh? thu?t n?i t? t??ng b? t? ng? chi ph?i, v n?u b?n thay ??i ngn ng? th b?n thay ??i t? t??ng. V?y m ? ?y c nh?ng th d? tuy?t h?o v? tc ph?m th? d?ch, s?n ph?m c?a s? c?ng tc gi?a tc gi? v?i d?ch gi?. Th??ng th??ng k?t qu? l m?t sng t?o m?i. M?t ng v?n r?t g?n v?i th? ca do s? ph?c t?p trong ngn ng? l tc ph?m Finnegans Wake c?a J. Joyce. ?y, ch??ng Anna Livia Plurabelle khi n cn l m?t phc th?o ban ??u ???c d?ch sang ti?ng v?i s? c?ng tc c?a chnh tc gi?. B?n d?ch r rng khc xa nguyn b?n ti?ng Anh. N khng ph?i l m?t d?ch ph?m. N nh? th? m?t v?n b?n ???c Joyce vi?t l?i b?ng ti?ng . V v?y ? m?t nh ph bnh ng??i Php ? ni r?ng ?? hi?u ???c hon ton ch??ng ?y (b?ng ti?ng Anh) t?t nh?t l nn ??c b?n th?o ti?ng ny tr??c.

C l? khng h? c ci Ngn ng? Thu?n ty, nh?ng vi?c so ?? ngn ng? ny v?i ngn ng? khc qu? l m?t cu?c phiu l?u k? th, v khng nh?t thi?t bao gi? c?ng “d?ch l ph?n”, nh? ng?n ng? ? ni. Mi?n l tc gi? tham gia vo s? ph?n b?i tuy?t di?u ?y.

___________________________________

A Rose by Any Other Name

By Umberto Eco

Translated by William Weaver, Guardian Weekly, January 16, 1994

There are writers who do not bother about their translations, sometimes because they lack the linguistic competence; sometimes because they have no faith in the literary value of their work and are anxious only to sell their product in as many countries as possible.

Often the indifference conceals two prejudices, equally despicable: Either the author considers himself an inimitable genius and so suffers translation as a painful political process to be borne until the whole world has learned his language, or else the author harbours a “ethnic” bias and considers it a waste of time to care about how readers from other cultures might feel about his work.

People think an author can check his translations only if he knows the language into which he is to be translated. Obviously, if he does know that language, the work proceeds more easily. But it all depends on the translator’s intelligence. For example, I do not know Swedish, Russian, or Hungarian, and yet I have worked well with my translators into those languages. They were able to explain to me the kind of difficulties they faced, and make me understand why what I had written created problems in their language. In many cases I was able to offer suggestions.

The problem frequently arises from the fact that translations are either “source-oriented” or “target oriented,” as today’s books on Translation Theory put it. A source-oriented translation must do everything possible to make the B-language reader understand what the writer has thought or said in language A. Classical Greek affords a typical example: in order to comprehend it at all, the modern reader must understand what the poets of that age were like and how they might express themselves. If Homer seems to repeat “rosy-fingered dawn” too frequently, the translator must not try to vary the epithet just because today’s manuals of style insist we should be careful about repeating the same adjective. The reader has to understand that in those days dawn had rosy fingers whenever it was mentioned.

In other cases translation can and should be target-oriented. I will cite an example from the translation of my novel Foucault’s Pendulum whose chief characters constantly speak in literary quotations. The purpose is to show that it is impossible for these characters to see the world except through literary references. Now, in chapter 57, describing an automobile trip in the hills, the translation reads “the horizon became more vast, at every curve the peaks grew, some crowned by little villages: we glimpsed endless vistas.” But, after “endless vistas” the Italian text went on: “al di la della siepe, come osservava Diotallevi.” If these words had been translated, literally “beyond the hedge, as Diotallevi remarked,” the English-language reader would have lost something, for “al di la della siepe” is a reference to the most beautiful poem of Giacomo Leopardi, “L’infinito,” which every Italian reader knows by heart. The quotation appears at that point not because I wanted to tell the reader there was a hedge anywhere nearby, but because I wanted to show how Diotallevi could experience the landscape only by linking it to his experience of the poem. I told my translators that the hedge was not important, nor the reference to Leopardi, but it was important to have a literary reference at any cost. In fact, William Weaver’s translation reads: “We glimpsed endless vistas. Like Darien,” Diotallevi remarked…” This brief allusion to the Keats sonnet is a good example of target-oriented translation.

A source-oriented translator in a language I do not know may ask me why I have used a certain expression, or (if he understood it from the start) he may explain to me why, in his language, such a thing cannot be said. Even then I try to take part (if only from outside) in a translation that is at once source and target-oriented.

These are not easy problems. Consider Tolstoy’s War And Peace. As many know, this novel written in Russian, of course begins with a long dialogue in French. I have no idea how many Russian readers in Tolstoy’s day understood French; the aristocrats surely did because this French dialogue is meant, in fact, to depict the customs of aristocratic Russian society. Perhaps Tolstoy took it for granted that, in his day, those who did not know French were not even able to read Russian. Or else he wanted the non-French-speaking reader to understand that the aristocrats of the Napoleonic period were, in fact, so remote from Russian national life that they spoke in an incomprehensible fashion. Today if you re-read those pages, you will realize that it is not important to understand what those characters are saying, because they speak of trivial things. What is important is to understand that they are saying those things in French. A problem that has always fascinated me is this: How would you translate the first chapter of War And Peace into French? The reader reads a book in French and in it some of the characters are speaking French; nothing strange about that. If the translator adds a note to the dialogue saying en francais dans le text, it is of scant help: the effect is still lost. Perhaps, to achieve that effect, the aristocrats (in the French translation) should speak English. I am glad I did not write War And Peace and am not obliged to argue with my French translator.

As an author, I have learned a great deal from sharing the work of my translators. I am talking about my “academic” works as well as my novels. In the case of philosophical and linguistic works, when the translator cannot understand (and clearly translate) a certain page, it means that my thinking was murky. Many times, after having faced the job of translation, I have revised the second Italian edition of my book; not only from the point of view of its style but also from the point of view of ideas. Sometimes you write something in your own language A, and the translator says: “If I translate that into my language B, it will not make sense.” He could be mistaken. But if, after long discussion, you realize that the passage would not make sense in language B, it will follow that it never made sense in language A to begin with.

This doesn’t mean that, above a text written in language A there hovers a mysterious entity that is its Sense, which would be the same in any language, something like an ideal text written in what Walter Benjamin called Reine Sprache (The Pure language). Too good to be true. In that case it would only be a matter of isolating this Pure language and the work of translation (even of a page of Shakespeare) could be done by computer.

The job of translation is a trial and error process, very similar to what happens in an Oriental bazaar when you are buying a carpet. The merchant asks 100, you offer 10 and after an hour of bargaining you agree on 50.

Naturally, in order to believe that the negotiation has been a success you must have fairly precise ideas about this basically imprecise phenomenon called translation. In theory, different languages are impossible to hold to one standard; it cannot be said that the English “house” is truly and completely the synonym of the French “maison.” But in theory no form of perfect communication exists. And yet, for better or worse, ever since the advent of Homo sapiens, we have managed to communicate. Ninety percent (I believe) of War And Peace’s readers have read the book in translation and yet if you set a Chinese, an Englishman, and an Italian to discussing War And Peace, not only will all agree that Prince Andrej dies, but, despite many interesting and differing nuances of meaning, all will be prepared to agree on the recognition of certain moral principles expressed by Tolstoy. I am sure the various interpretations would not exactly coincide, but neither would the interpretations that three English-speaking readers might provide of the same Wordsworth poem.

In the course of working with translators, you reread your original text, you discover its possible interpretations, and it sometimes happens as I have said that you want to rewrite it. I have not rewritten my two novels, but there is one place which, after its translation, I would have gladly rewritten. It is the dialogue in Foucault’s Pendulum in which Diotallevi says: “God created the world by speaking. He didn’t send a telegram.” And Belbo replies: “Fiat lux. Stop.”

But in the original Belbo said: “Fiat lux. Stop. Segue lettera” (“Fiat lux. Stop. Letter follows.”) “Letter follows” is a standard expression used in telegrams (or at least it used to be standard, before the fax machine came into existence). At that point in the Italian text, Casaubon said: “Ai Tessalonicesi, immagino.” (To the Thessalonians, I suppose.) It was a sequence of witty remarks, somewhat sophomoric, and the joke lay in the fact that Casaubon was suggesting that, after having created the world by telegram, God would send one of Saint Paul’s epistles. But the play on words works only in Italian, in which both the posted letter and the Saint’s epistle are called lettera. In English the text had to be changed. Belbo says only “Fiat lux. Stop.” and Casaubon comments “Epistle follows.” Perhaps the joke becomes a bit more ultraviolet and the reader has to work a little harder to understand what’s going on in the minds of the characters, but the short circuit between Old and New Testament is more effective. Here, if I were rewriting the original novel, I would alter that dialogue.

Sometimes the author can only trust in Divine Providence. I will never be able to I collaborate fully on a Japanese translation of my work (though I have tried). It is hard for me to understand the thought processes of my “target.” For that matter I always wonder what I am really reading, when I look at the translation of a Japanese poem, and I presume Japanese readers have the same experience when reading me. And yet I know that, when I read the translation of Japanese poem, I grasp something of that thought process that is different from mine. If I read a haiku after having read some Zen Buddhist koans, I can perhaps understand why the simple mention of the moon high over the lake should give me emotions analogous to and yet different from those that an English romantic poet conveys to me. Even in these cases a minimum of collaboration between translator and author can work. I no longer remember into which Slavic language someone was translating The Name of the Rose, but we were wondering what the reader would get from the many passages in Latin. Even an American reader who has not studied Latin still knows it was the language of the medieval ecclesiastical world and so catches a whiff of the Middle Ages. And further, if he reads De Pentagono Salomonis he can recognize pentagon and Solomon. But for a Slavic reader these Latin phrases and names, transliterated into the Cyrillic alphabet, suggest nothing.

If, at the beginning of War And Peace, the American reader finds “Eh bien, mon prince… ” he can guess that the person being addressed is a prince. But if the same dialogue appears at the beginning of a Chinese translation (in an incomprehensible Latin alphabet or worse expressed in Chinese ideograms) what will the reader in Peking understand? The Slavic translator and I decided to use, instead of Latin, the ancient ecclesiastical Slavonic of the medieval Orthodox church. In that way the reader would feel the same sense of distance, the same religious atmosphere, though understanding only vaguely what was being said.

Thank God I am not a poet, because the problem becomes more dramatic in translating poetry, an art where thought is determined by words, and if you change the language, you change the thought. And yet there are excellent examples of translated poetry produced by a collaboration between author and translator. Often the result is a new creation. One text very close to poetry because of its linguistic complexity is Joyce’s Finnegans Wake. Now, the Anna Livia Plurabelle chapter when it was still in the form of an early draft was translated into Italian with Joyce himself collaborating. The translation is markedly different from the original English. It is not a translation. It is as if Joyce had rewritten his text in Italian. And yet one French critic has said that to understand that chapter properly (in English) it would be advisable to first read that Italian draft.

Perhaps the Pure Language does not exist, but pitting one language against another is a splendid adventure, and it is not necessarily true, as the Italian saying goes, that the translator is always a traitor. Provided that the author takes part in this admirable treason.

Ngu?n: https://www.facebook.com/notes/tuan-ha-duong/?o-h?ng-d-d??i-tn-no-khc/405107009951507/?pnref=story


[1] T?a bi ny: a rose by any other name (c?ng nh? t?a cu?n ti?u thuy?t “Tn c?a ?o h?ng”) nh?c ??n hai cu th? r?t n?i ti?ng t? k?ch Shakespeare:

“What’s in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet ”

(Romeo and Juliet, Act 2, scene 1.)

“C g trong m?t ci tn? ?o h?ng

D d??i tn no khc, v?n th?m”

[2] Trong tm th?c ng??i Hy L?p c? c nhi?u th?n linh, khi nhn r?ng ?ng ng??i ta lin t??ng ??n n? th?n r?ng ?ng (Eos ti?ng Hy L?p, Aurora ti?ng Anh, hay Aurore ti?ng Php); v v?y m c “nh?ng ngn tay h?ng”, nhn cch ho nh?ng tia sng mu h?ng xuyn qua my khi m?t tr?i s?p m?c ? h??ng ?ng.

[3] Ti?ng : Mi?n v t?n.

[4] Ti?ng Anh: m?t hnh th?c th? c?.

[5] Ti?ng Php: b?ng ti?ng Php trong nguyn b?n.

[6] Ti?ng Anh: ngi nh.

[7] Ti?ng Php: ngi nh.

[8] Ti?ng Latinh: Ng??i tinh khn.

[9] Ti?ng Latinh: trong kinh thnh C?u ??c, ch??ng Sng Th? K: l?i ??u tin m Thin cha phn ra trong qu trnh sng t?o th? gi?i. Kinh thnh ti?ng Vi?t d?ch l “hy c nh sng”, ti?ng Anh “let there be light”. Nh?ng nhi?u khi ng??i ta ?? nguyn ti?ng Latinh Fiat lux, coi nh? ? l m?t m h??ng thing ling. Ng??i theo ??o C? ??c bn u M? r?t quen thu?c v?i hai ch? ny.

[10] Ti?ng Anh: letter.

[11] Ti?ng Anh: epistle.

[12] Nguyn v?n: short circuit; ngh?a ?en l s? ch?p m?ch ?i?n (v lm n? c?u ch), ngh?a bng ? ?y l s? nh?y cc gi?a nh?ng chuy?n xa nhau ho?c b? ngoi khc nhau, m?t trong nh?ng k? x?o c?a cc truy?n khi hi. C?u ??c ???c vi?t nhi?u th? k? tr??c Tn ??c (trong ? c cc th? c?a thnh Phao L?), v?y m hai kinh thnh c? b?n c?a C? ??c gio ???c nh?c ??n qua hai cu ?i?n tn ng?n ng?n. ? l ci ?a c?t hm h?nh ki?u sinh vin m U.E. ni ??n. B?n thn ng c?ng ?a ng?m nh? th? khi ti?p t?c m?ch v?n ny v?i nh?ng ch? r?t “sinh vin” nh? ultraviolet (nh sng t? ngo?i, m?t th??ng khng th?y ???c, ? ?y d?ch l “trong veo kh th?y”) hay short circuit.

[13] Tn m?t ti?u thuy?t c?a Umberto Eco, ? ???c d?ch ra ti?ng Vi?t v?i t?a ?? Tn c?a ?a h?ng.

[14] Ti?ng Latinh: Hnh ng? gic c?a Salomon, trong ti?ng u M? hai ch? ny v?n gi? nguyn g?c, r?t d? nh?n ra.

[15] Ti?ng Php: Eh bien: g?i s? ch c?a ng??i nghe, khng c ngh?a; mon: c?a ti; prince: ng??i nam c h? g?n v?i vua, hong thn hay hong t?.

Comments are closed.