Quy?n bi?u tình và công cu?c khai dân trí, ch?n dân khí

L H?c Lnh Vn

Bi?u tnh l m?t t?p h?p ?ng ng??i nh?m bi?u hi?n s? ?ng h? hay ph?n ??i m?t ch, m?t quan ?i?m chnh tr? hay x h?i.

Bi?u tnh c nh?ng d?ng t?p h?p khc nhau v cch hnh ??ng khc nhau. D?ng thng th??ng nh?t l t? t?p n?i kho?ng tr?ng cng c?ng hay ???ng ph?, ?i di?u hnh v t?p h?p t?i m?t n?i nghe di?n thuy?t.

Bi?u tnh ???c xem l bi?u l? ki?n t?p th? n ha, c khi l ph?n khng khng b?o ??ng, th d? ph?n ??i m?t chnh sch gy thi?t h?i cho m?t thnh ph?n x h?i no ?. Bi?u tnh th b?t b?o ??ng, nh?ng do l m?t t?p h?p ?ng ng??i trn m?t khng gian nh? nn c th? c hi c?a, c r?i lo?n, c ??p ph… Trch nhi?m gi? an nnh cho bi?u tnh l trch nhi?m c?a cng an. Chnh ph? c?n trung th?c, khng m?p m? gi?a ho?t ??ng gi? an ninh v?i ho?t ??ng tr?n p bi?u tnh, v s? trung th?c ny nng cao v? th? chnh ph?. Vi?c gi? an ton cho cc cu?c bi?u tnh, b?o ??m bi?u tnh n ha khng d?n t?i b?o lo?n cho th?y dn tr cng v?i n?ng l?c v b?n ch?t c?a chnh ph? m?t qu?c gia!

Bi?u tnh khng nh?t thi?t ph?n ??i chnh ph?, th d? tr??ng h?p chnh ph? ch? c m?t ngu?n l?c ti chnh, mu?n phn b? cho ngnh gio d?c, nh?ng b? bn qun ??i ph?n ??i, ?i ??u t? pht tri?n v? kh. N?u dn nghing v? ??u t? cho gio d?c, cc cu?c bi?u tnh n? ra s? l ch? d?a an ton v h?p l cho quy?t ??nh c?a chnh ph? ??u t? cho gio d?c. N?u dn bi?u tnh ?i ??u t? cho qu?c phng th chnh ph? s? an tm ??u t? cho qun ??i. Trong tr??ng h?p ny, bi?u tnh gip qu?c gia ?i?u ch?nh chnh sch cho thch h?p h?n, h?u hi?u h?n, h?p lng dn h?n m c? B? Gio d?c l?n B? Qu?c phng ??u d? dng ??ng thu?n v cng d??i s? tr?ng ti c?a dn chng. S? thng c?m v ??ng thu?n c?a cc thnh ph?n trong dn t?c v gi?a dn chng v?i chnh quy?n t?t h?n nhi?u so v?i x h?i khng c bi?u tnh.

Ho?c th d? tr??ng h?p ch? quy?n T? Qu?c b? xm ph?m. N?u th? n??c ?ang y?u, c?n th?i gian chu?n b?, th chnh ph? c th? m?m d?o ngo?i giao trong lc dn chng bi?u tnh ch?ng k? xm l?n v ?ng h? chnh ph?. N?u chnh quy?n ???c dn hi?u v ?ng h?, cc cu?c bi?u tnh l ch? d?a v?i s?c m?nh v bin cho chnh ph?!

Cc nguyn nhn th??ng nh?t c?a m?t cu?c bi?u tnh l ch?ng p b?c, ?i cng b?ng x h?i, ?i quy?n l?i kinh t? hay b?o v? m?t gi tr? c?t li. Khi qu?c gia b? xm l?n, cc cu?c bi?u tnh ch?ng xm l?ng l ph?n ?ng ???ng nhin c?a m?t qu?c gia.

Bi?u tnh ???c coi l quy?n ???ng nhin c?a ng??i dn. Quy?n bi?u tnh ???c c?u thnh t? t nh?t hai quy?n sau ???ng nhin khc: quy?n t? do ngn lu?n, quy?n t? do t? t?p. Ni cch khc, n?u khng c m?t trong hai quy?n ni trn th khng th? c quy?n bi?u tnh.

Ti b?t ??u theo di th?i s? t? sau cu?c ??o chnh T?ng th?ng Ng ?nh Di?m, t? ? cho t?i n?m 1975, trong 12 n?m t?ng ch?ng ki?n bao cu?c bi?u tnh. Nh?t l m?i khi c bi?n c? ?nh h??ng t?i ch? quy?n ??t n??c, t?i lng t? ho dn t?c. X h?i Mi?n Nam t?ng ch?ng ki?n nh?ng cu?c bi?u tnh c c th? x nghing thnh ph? l?n. Th?i ? cc bo n?i ti?ng th? gi?i nh? Washington Post, New York Times hay Le Monde, Le Parisien… t??ng thu?t bi?u tnh t?i Si Gn. C th? ni, ng??i Vi?t c ?? n?ng l??ng ti?n hnh nh?ng cu?c bi?u tnh lay ??ng th? gi?i!

N?u nhn lui l?i xa h?n n?a, n?m 1926, khi Phan Chu Trinh m?t, ?m tang ng l m?t cu?c bi?u tnh v? ??i, ch? ring t?i Si Gn, trn m?t ph?n t? dn s? Si Gn Ch? L?n tham d? cu?c bi?u tnh. Cc t?nh trn ton qu?c c?ng t? ch?c truy ?i?u, t?o nn m?t phong tro kh?ng l?. C?n bi?t c? Phan Chu Trinh l nh yu n??c v? ??i, nh ch s? ginh tr?n cu?c ??i ??u tranh ginh ??c l?p b?ng bi?n php Khai dn tr, ch?n dn kh, h?u dn sinh, b?o v? ch? quy?n dn t?c, do ? bi?u tnh ??a tang ng c?ng chnh l bi?u tnh ch?ng ch? ?? th?c dn Php. Cu?c bi?u tnh ch?ng Php ? x?y ra th?i Php thu?c, d??i m?t chnh quy?n th?c dn, d? t?c, ???c xem l kh?c nghi?t v tn b?o. Nh?ng cu?c bi?u tnh l mi tr??ng th?c t?p ?? khai dn tr, ch?n dn kh. N?u xem bi?u tnh l v?n minh so v?i kh?i ngh?a nng dn th?i phong ki?n, chng ta c nn nghing mnh knh tr?ng dn tr v dn kh c?a h?n 90 n?m tr??c? V c?ng c nn ??t cu h?i v? hon c?nh, ?i?u ki?n s?ng c?a x h?i th?i ??

By gi?, 44 n?m sau ngy ??t n??c th?ng nh?t v d??i s? lnh ??o t?p trung, Trung Qu?c chi?m tr?n Hong Sa, th?c t? ki?m sot vng bi?n r?ng l?n m tr??c ?y ch?a xa ng cha ng??i Vi?t lm ch?, l?i ?ang gy ra s? ki?n xm l?n vng bi?n r?ng l?n chung quanh bi T? Chnh, khi?n Hoa K? ph?i ln ti?ng bnh v?c. V?y m nhn chung dn Vi?t b?n ph??ng im l?ng! Dn tr v dn kh c?a ng??i Vi?t hi?n nay so v?i h?n 90 n?m x?a nh? th? no?

Tr??c hon c?nh ny, c th? ??t hai cu h?i:

1) Dn Vi?t khng bi?u tnh b?i v h? khng cn quan tm t?i vi?c m?t ??o, m?t bi?n, m?t n??c, m?t dn t?c?

2) Dn Vi?t khng bi?u tnh b?i v h? khng th? t? do bi?u tnh?

N?u cu h?i (1) ???c tr? l?i l ?NG, th c l? nh?ng ai cn quan tm t?i v?n n??c khng c?n ph?i hnh ??ng g c?. Ng??i vi?t ngh? r?ng tr??c sau g T? Qu?c c?ng m?t, khng ph??ng c?u vn! Ch? cn m?t, hai th? h? n?a thi!

N?u cu h?i (2) ???c tr? l?i l ?NG, th cn hy v?ng. S? c ngy dn chng l?y l?i ???c quy?n bi?u tnh cng cc quy?n t? do c?n b?n khc ???c cng b? trong b?n Tuyn Ngn Qu?c T? Nhn Quy?n m chnh quy?n Vi?t Nam cng nh?n. ?y l cng cu?c r?t l?n, c?n s? tham gia c?a c? n??c, dn chng v chnh quy?n. Trong hon c?nh ??c bi?t c?a Vi?t Nam hi?n nay, ti tin m?t m?t l? trnh thch h?p r?t c?n thi?t, nhanh qu th nhi?u r?i ro m ch?m qu th m?t c? h?i. Vi?t Nam ?ang c?n m?t nh lnh ??o ?? n?ng l?c ??a ra l? trnh thch h?p ???c ng??i dn ?ng h?.

Trong vi?c r?t lin quan t?i khai dn tr, ch?n dn kh ny, v trong lc th?i cu?c th? gi?i, khu v?c v qu?c gia thu?n l?i, xin chc chnh quy?n lm trn vai tr c?a mnh. Vi?t Nam cng v?ng vng ti?n v? m?c tiu th dn tr cng nhanh chng ???c m? mang, dn kh nhanh chng ???c b?i ??p m?nh m?, ?t n??c nhanh chng no ?m, giu m?nh, ?? s?c b?o v? n?n t? ch? lu di ch? khng ch? c tnh th?i th? hay th?i kh?c nh? hi?n nay!

Ngy 02 thng 08 n?m 2019

Comments are closed.