Tóm l??c các bi?n c? quan tr?ng x?y ra trong n?m 2020

?? Kim Thm

clip_image002

Thng 1: ??i d?ch Corona kh?i pht, Chy r?ng ? c v Brexit

M?t lo?i virus m?i b?t ??u ly lan ? V? Hn, Trung Qu?c. Thng 12 n?m 2019, nh ch?c trch thng bo c nh?ng ca nhi?m ??u tin cng lc v?i c?n b?nh ph?i m nguyn nhn ch?a ???c xc minh. Ngy 6 thng 1, c 59 tr??ng h?p m?c b?nh, sau ny g?i chung l Covid-19 ???c cng b? chnh th?c.

L?n ??u tin, T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) lo ??i ph v?i lo?i virus m?i Corona, SarsCoV-2. T? gi?a thng Ging, cc qu?c gia khc c?ng bi?t cc tr??ng h?p ??u tin. ??c xc nh?n tr??ng h?p Covid-19 ??u tin vo ngy 28 thng 1.

Theo b?n tin c?a ??i h?c Johns Hopkins ? Baltimore, k? t? khi ??i d?ch b?t ??u cho ??n ngy 25/12, s? l??ng cc ca ly nhi?m virus corona trn ton th? gi?i ln ??n h?n 80 tri?u ng??i, s? ng??i ch?t ??c kho?ng 1,75 tri?u. S? li?u ny t??ng ??i v c cc tr??ng h?p khng ???c bo co ho?c c?p nh?t th??ng xuyn. V?i g?n 20 tri?u ng??i nhi?m v h?n 340.000 ng??i ch?t, Hoa K? l b? ?nh h??ng tr?m tr?ng nh?t.

Chy r?ng ? c

Chy r?ng l tai ho? th??ng xuyn trong ma h. Trong thng Ging v thng Hai, cc ?m chy bng pht nghim tr?ng ??c bi?t. Thng 3, ng?n l?a lm 33 ng??i thi?t m?ng v tn ph t?ng c?ng h?n 12 tri?u ha ??t. Cc chuyn gia ??c tnh, h?n m?t t? ??ng v?t ? ch?t, trong ? c nhi?u loi sinh v?t ?ang b? ?e d?a tuy?t ch?ng.

Brexit

Sau m?t th?i gian di tranh ch?p, V??ng qu?c Anh r?i kh?i Lin minh chu u vo ngy 31/1. Tuy nhin, trong giai ?o?n chuy?n ti?p, t? cch thnh vin c?a Anh trong Lin minh Chu u v?n c hi?u l?c cho ??n cu?i n?m. V v?y, V??ng qu?c Anh v?n ho?t ??ng trong th? tr??ng chung v lin minh thu? quan.

Nh?ng m?i v?n ?? s? ???c chung quy?t nh? th? no t? n?m 2021 tr? ?i v?n ch?a r rng. Cc cu?c ?m phn v? cc ?i?u kho?n k? t?c ? nhi?u l?n th?t b?i, ??c bi?t l m?t hi?p ??nh th??ng m?i t? do, bao g?m v?n ?? v? cch gi?i quy?t bin gi?i gi?a B?c Ireland v Ireland v quy?n ?nh b?t h?i s?n.

Thng 2: Gi?t ng??i nh?p c? ? Hanau, ??c

Ngy 19/2, m?t ng??i ??c c?c ?oan theo cnh h?u ? b?n ch?t 9 ng??i nh?p c? trong hai qun ? thnh ph? Hanau, ti?u bang Hessen. Sau ?, hung th? gi?t m? v t? st. Trong m?t l th? th t?i v m?t ?o?n video m hung th? 43 tu?i ?? l?i ? ti?t l? ??ng c? thc ??y l phn bi?t ch?ng t?c v tin theo thuy?t m m?u.

V? sau, theo m?t chuyn gia ch?n ?on l hung th? b? hoang t??ng do b?nh tm th?n phn li?t. ?? by t? c?m thng ??i v?i tang quy?n, nhi?u ng??i tham gia c?u nguy?n trong cc bu?i t??ng ni?m. Trong cc cu?c bi?u tnh, dn chng ln ti?ng yu c?u chnh quy?n ph?i c cc ph?n ?ng m?nh b?o tr??c m?i ?e d?a do cnh h?u ? ??c.

Thng 3: Bi?n php Lockdown ??u tin

T? gi?a thng Ba, ph?n l?n cc sinh ho?t cng c?ng ? kh?p n?i trn th? gi?i b? t li?t do s? ly lan tr?m tr?ng c?a Covid-19. Cc qu?c gia p ??t cc h?n ch? ?i l?i v g?p g?. Cc tr??ng h?c, nh tr? v h?u h?t cc c?a hng ph?i ?ng c?a.

N?i bin v ngo?i bin c?a Lin minh chu u b? ?ng m?t ph?n ho?c hon ton trong vi tu?n. Quy?n t? do ?i l?i gi?a cc n??c b? h?n ch?. Chnh ph? ? cng b? m?t gi vi?n tr? tr? gi hng t? ??ng dnh cho nh?ng c nhn v doanh nghi?p b? ?nh h??ng n?ng n? b?i cu?c kh?ng ho?ng Corona.

Thng 4: S? ca nhi?m m?i gi?m

S? ng??i ch?t v?n cn cao. Nhi?u ng??i b?nh ch? ch?t sau khi nh?p vi?n v khng c thu?c v khng cn s?c ?? khng v?i virus. Cc chuyn gia lo r?ng khi ?ng c?a cc tr??ng h?c, xo tr?n gio d?c s? x?y ra, khi sinh ho?t cng c?ng b? t li?t, n?n kinh t? b? ?nh h??ng, ??c bi?t nh?t l cc nh hng, qun ?n nhanh, cc c? s? ho?t ??ng trong cc l?nh v?c v?n ha, ngo?i th??ng v du l?ch.

Trong khi ?, ? m?t s? thnh ph?, dn chng bi?u tnh ch?ng l?i cc bi?n php h?n ch? t? do khi chnh quy?n nhn danh vi?c tm cch ng?n ch?n Corona. Cu?i thng T?, chnh ph? cc n?i b?t ??u cho n?i l?ng cc vi?c h?n ch?, pht tri?n m?t ?ng d?ng c?nh bo Corona trn ?i?n tho?i (Warn-App), nh?m t?o ?i?u ki?n thng bo nhanh v? tinh tr?ng nh?ng ng??i ti?p xc v?i ng??i b? nhi?m.

Thng 5: 75 n?m ngy Th? chi?n th? hai k?t thc, v? George Floyd ? M? v th?m h?a nhn ??o ? Yemen

Ngy 8 thng 5 n?m 1945, Th? chi?n th? hai ? Chu u k?t thc v?i s? ??u hng v ?i?u ki?n c?a qun ??i ??c. Trn ton th? gi?i, ngy 2 thng 9 c?ng ???c t??ng ni?m l ngy k?t thc Th? chi?n th? hai, khi ?? qu?c Nh?t B?n ??u hng. H?n 60 tri?u ng??i ? tr? thnh n?n nhn c?a chi?n tranh, ring su tri?u ng??i Do Thi ? chu u ? b? ??c Qu?c X st h?i.

Do tr?n ??i d?ch ?ang honh hnh, nhi?u bu?i l? t??ng ni?m ph?i b? h?y b?. Tuy nhin, ? r?t nhi?u n?i, cc n?n nhn ???c t??ng nh?. Trong bu?i l? chnh th?c ? Berlin, T?ng th?ng Lin bang ??c FrankWalter Steinmeier ni: Vi?c t??ng ni?m khng k?t thc. Khng c s? c?u chu?c no t? l?ch s? c?a chng ta.

V? th?m st George Floyd

Ngy 25 thng 5, George Floyd, ng??i M? g?c Phi b? b?t ? Minneapolis v b? vin c?nh st Derek Chauvin gi?t ch?t m?t cch d man. Chauvin dng ??u g?i p vo c? c?a Floyd trong nhi?u pht, m?c d Floyd ku la lin t?c l khng th? ???c. Cc phim video ghi l?i hnh ??ng ny ???c lan truy?n nhanh chng trn m?ng x h?i. Nhi?u n?m qua, ? khng ph?i l m?t tr??ng h?p c bi?t, nhi?u ng??i M? da ?en ch?t trong cc v? b?o hnh c?a c?nh st.

T? thng 5 n?m 2020, hng tri?u ng??i trn th? gi?i tham gia cc cu?c bi?u tnh c?a phong tro dn quy?n Black Lives Matter ?i ch?m d?t b?o l?c c?nh st, phn bi?t ch?ng t?c. Trong nh?ng thng ti?p theo, chu u c?ng h??ng ?ng tro l?u ny v c tranh lu?n v? v?n ?? ny kh gay g?t.

Th?m h?a nhn ??o ? Yemen

Do chi?n tranh di?n ra t?i Yemen, nn ngu?n cung ?ng th?c ph?m cng tr? nn nguy c?p h?n. Theo t??ng trnh c?a Ch??ng trnh L??ng th?c Th? gi?i (WFP), c h?n ba tri?u ng??i ? Yemen ??ng tr??c n?n ?i nghim tr?ng.

K? t? n?m 2015, n?i chi?n x?y ra ? Yemen, ???c h? tr? b?i ? R?p X-t v Cc Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t, qun ??i c?a T?ng th?ng Abd Rabbo Mansur Hadi chi?n ??u ch?ng l?i phi?n qun Houthi thu?c tng phi Shiit do Iran h? tr?.

Ph?n l?n cc c? s? h? t?ng ? b? ph h?y, v cc n? l?c ngo?i giao ?? gi?i quy?t xung ??t h?u nh? khng c tri?n v?ng. Do l? l?t ti di?n, d?ch chu ch?u v ??i d?ch Corona, th?m h?a nhn ??o ? Yemen tr? nn tr?m tr?ng h?n.

Thng 6: V? Wirecard, ??c tr? gip kch thch kinh t? v Lu?t An ninh H?ng Kng

??u thng 6, C? quan Gim st Ti chnh Bafin, ??c, t? co H?i ??ng Qu?n tr? Wirecard c d?u hi?u nghi ng? thao tng th? tr??ng ti chnh. Wirecard l doanh nghi?p ???c nim y?t ? th? tr??ng ch?ng khon, chuyn cung c?p d?ch v? thanh ton qu?c t?.

Sau cu?c ??t kch vo tr? s? chnh c?a doanh nghi?p Wirecard ? Munich, cc Ki?m ton vin php ??nh t? ch?i ch?ng nh?n B?ng cn ??i K? ton n?m 2019 l trung th?c. Cho ??n nay, v?n ?? chnh l khng ai tm ra ???c d?u tch c?a 1,9 t? euro trong ti kho?n k thc ? Philippines.

V?n phng Cng t? Munich ti?n hnh ?i?u tra cc ti kho?n gi? m?o lm cho nhi?u ng??i t? ch?c v b? b?t gi? v C? quan Gim st Bafin c?ng b? ch? trch g?t gao. M?t c?u thnh vin c?a H?i ??ng Qu?n tr? Wirecard b? truy n v?i l?nh truy n qu?c t?. Trong khi ch? ??i, m?t ?y ban ?i?u tra s? lm sng t? s? th?t b?i c?a cc nh ch?c trch.

??c tr? gip kch thch kinh t?

Ngy 29/6 chnh ph? lin bang ??c ??a ra gi kch thch kinh t? v?i kh?i l??ng 130 t? euro ?? ??m b?o vi?c lm v ??a n?n kinh t? pht tri?n tr? l?i. Cc ?i?m quan tr?ng ???c H? vi?n v Th??ng vi?n thng qua l c?t gi?m thu? VAT t?m th?i cho ??n cu?i n?m, chu c?p ??c bi?t cho tr? em v ti tr? cho ch??ng trnh khuy?n khch mua t ?i?n.

Chnh ph? c?ng h? tr? cho cc doanh nghi?p trong l?nh v?c y t?, cc ngnh cng nghi?p v giao thng cng c?ng ??a ph??ng, n?i ?ang ph?i h?ng ch?u kh?ng ho?ng Corona.

Lu?t An ninh H?ng Kng

Ngy 30 thng 6, Trung Qu?c ? thng qua Lu?t An ninh Qu?c gia cho H?ng Kng. ?y l m?t b??c th?t li ??i v?i phong tro dn ch?, khi ph?n ??i ?nh h??ng c?a Trung Qu?c. Lu?t cho php cc nh ch?c trch hnh ??ng ch?ng l?i phe ??i l?p, ch?ng h?n khi Trung Qu?c coi cc ho?t ??ng l l?t ?? ho?c ly khai.

Josua Wang, nh ??u tranh n?i danh nh?t c?a phong tro b? k?t n ba n?m r??i t v ph?m lu?t v b?t ??u thi hnh n vo ??u thng 12 trong khi cc ng??i c?ng tc khc ?ang l?n l??t tm cch ra n??c ngoi. M? tm cch p l?c v? ngo?i th??ng, trong khi Anh co bu?c Trung Qu?c l vi ph?m lu?t qu?c t? khi b?i ??c. Cc ti?ng ni ??i l?p chnh th?c t?i Qu?c h?i H?ng Kng b? d?p t?t.

Vi?c b?t gi? cc nh ??u tranh cho phong tro dn ch? v?n cn ti?p di?n, g?n ?y nh?t l Jimmy Lai, m?t ??i doanh gia trong ngnh xu?t b?n v truy?n thng. Ngy 25/12 ng ???c ??i thnh quy ch? qu?n thc t?i gia sau khi ?ng ti?n b?o ch?ng cho to n. Tnh hnh cn bi?n chuy?n khng thu?n l?i cho gi?i ??u tranh. Trung Qu?c cng ngy t? ra quy?t li?t h?n v c?ng ??ng qu?c t? t quan tm ?ng h?, v ?nh h??ng c?a cu?c kh?ng ho?ng Corona.

Thng 7: Nga tr?ng c?u dn , Lin minh Chu u c?p vi?n tr? v ??c bi?u quy?t ng?ng s?n xu?t than

Ngy 1/7, Nga b? phi?u v? tu ch?nh hi?n php. Theo ?y ban B?u c? Nga, 78% c? tri ?ng h? Hi?n php m?i, m?c ?ch chnh l h?n ch? quy?n c?a phe ??i l?p v m? r?ng quy?n l?c c?a T?ng th?ng Vladimir Putin.

Theo k?t qu? c?a cu?c c?i cch hi?n php, Putin khng ph?i r?i nhi?m s? vo n?m 2024 v c th? gi? s? hai l?n th?ng trong cu?c b?u c? ti?p t?c c?m quy?n cho ??n n?m 2036. Ngoi ra, trong t??ng lai cc c?u T?ng th?ng s? ???c c?p m?t ch?c v? su?t ??i trong H?i ??ng Lin bang, c ngh?a l, Putin s? ti?p t?c ???c h??ng quy?n ??c mi?n tr? sau khi h?t nhi?m k?.

Lin minh Chu u c?p vi?n tr?

Ngy 20/7, theo quy ??nh tu?n t?, ??c s? ??m nhi?m ch?c v? Ch? t?ch H?i ??ng Lin minh chu u trong su thng k? t? ngy 1/7. C?ng trong thng ny, 27 nguyn th? qu?c gia v chnh ph? c?a Lin minh chu u quy?t ??nh thnh l?p Qu? pht tri?n tr? gi 750 t? euro ?? ch?ng l?i nh?ng h?u qu? kinh t? c?a tr?n ??i d?ch Corona. Trong t?ng s? ti?n ti tr? g?m c 390 t? euro ti?n tr? c?p.

Tr??c ?, chnh gi?i ? tranh ci v? vi?c li?u kho?n vi?n tr? c nn ???c hon tr? ton b? hay m?t ph?n khng. Theo th?a thu?n cu?i cng, ch? m?t ph?n ph?i ???c hon tr?.

??c bi?u quy?t ng?ng s?n xu?t than

Thng 7, sau H? vi?n, ??n l??t Th??ng Vi?n ??c thng qua lu?t lo?i b? s?n xu?t nhi?t ?i?n than, ch?m nh?t vo n?m 2038. Tr??c h?t, cc nh my ?i?n than non lu ??i nh?t s? ph?i ng?ng ho?t ??ng. Cc ti?u bang hi?n v?n ?ang khai thc than s? nh?n ???c m?t kho?n chu c?p ??c bi?t t?ng c?ng 40 t? Euro ?? c th? ??i ph v?i s? thay ??i c?u trc trong nh?ng n?m t?i. Cc nh nh my ?i?n nh?n ???c h?n b?n t? Euro ti?n b?i th??ng.

Thng 8: N? ? Beirut v bi?u tnh ? Belarus

Ngy 4 thng 8, m?t v? n? d? d?i ? x?y ra ? c?ng Beirut, th? ? Lebanon. H?n 2.700 t?n amonium nitrate ? ???c l?u tr? ? ? trong kho?ng th?i gian su n?m, m khng ???c b?o ??m an ninh ??y ?? v c l? l ngay g?n v?i kho ch?a pho hoa ho?c ??n d??c.

V? n? ? ph h?y nhi?u khu v?c l?n c?a thnh ph?, khi?n t nh?t 190 ng??i thi?t m?ng v h?n 6.000 ng??i b? th??ng. K?t qu? l, c m?t s? nhn vin c?ng v h?i quan b? b?t ?? ?i?u tra v c nhi?u cu?c bi?u tnh ph?n ??i chnh ph?. Vi ngy sau, chnh ph? t? ch?c v cng b? cc cu?c b?u c? m?i. Tnh hnh chnh tr? ? Lebanon cn b?t ?n, cho d c?ng ??ng qu?c t? c nh?ng bi?n php vi?n tr? nhn ??o k?p th?i.

Bi?u tnh ? Belarus

Ngy 9/8, T?ng th?ng ???ng nhi?m Aljaksandr Lukashenka th?ng c? T?ng th?ng ? Belarus. ?a s? dn chng v cc nh quan st qu?c t? nghi ng? v? k?t qu? dnh cho Lukashenka. Lin minh chu u v ??c c?ng khng cng nh?n cu?c b?u c? v gian l?n r rng.

Cc cu?c bi?u tnh qu?n chng ch?ng l?i ch? ?? v?n ti?p t?c. Chnh quy?n Lukashenka ph?n ?ng b?ng cc v? b?t gi? ? ?t v to b?o. Tnh ??n nay, trn ton qu?c, C?nh st giam gi? tri php h?n 30.000 ng??i ch?ng ??i.

Nguy?n v?ng chnh c?a dn chng l T?ng th?ng ph?i t? ch?c, cho php b?u c? t? do v th? h?t cc ng??i cn b? giam gi?. Nga cng khai h? tr? cho Lukashenka, nh?ng th?c t? cho th?y l c qu nhi?u nguy c? ti?m ?n, nn tnh hnh chung r?t kh ?n ??nh.

Thng 9: Tr?i t? n?n ? Moria b?c chy v th?a thu?n ? Trung ?ng

Ngy 9/9, tr?i t? n?n Moria trn ??o Lesbos c?a Hy L?p ??t nhin b?c chy. Nguyn nhn c?a vi?c ??t ph ???c nghi ng? l do hng ngn ng??i xin t? n?n khng c quy?n l?u tr. Sau ?, ??c thng bo mu?n ti?p nh?n h?n 1.500 ng??i.

Vo cu?i thng 9, ?y ban chu u trnh by m?t gi?i php m?i cho v?n ?? ng??i t? n?n nh?m mang l?i cc c? ch? vi?n tr? chung trong Lin minh chu u, nh?ng c?ng ?? th?ng nh?t cc bi?n php tr?c xu?t. Trong khi ?, trong n?m nay, nhi?u thuy?n nhn t? Ty Phi c? g?ng v??t bao nguy hi?m qua tuy?n ???ng ??a Trung H?i ?? ??n qu?n ??o Canary.

Theo m?t ??c tnh, tr??c khi ??n c?ng Lampedusa, c kho?ng trn 12.000 ng??i ch?t trn bi?n. Th?c t? con s? ph?i cao h?n. V nhi?u l do khc nhau, chnh sch c?a L?n u khng h?u hi?u v khng quy?t tm, lng t? tm c?a th? gi?i khng cn nh? x?a v cc tu c?u v?t khng ho?t ??ng. Bi k?ch t? n?n cn ko di.

Th?a thu?n ha bnh v?i Israel

Ngy 15/9, cc Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t (UAE) v Bahrain tr? thnh cc qu?c gia ??u tin trong vng v?nh k ha ??c v?i Israel. Cc bn k?t ??c c?ng tuyn b? thi?t l?p quan h? ngo?i giao.

Cu?i cng, vo thng 10, cc chnh ph? ? Washington, Jerusalem v Khartoum ? tuyn b? c?n c m?t ha ??c bnh v bnh th??ng ha quan h? gi?a Sudan v Israel. Tr??c ?y, Ai C?p v Jordan l cc qu?c gia ? R?p duy nh?t ? k ha ??c v?i Israel.

Thng 10: ??c k? ni?m 30 n?m th?ng nh?t v kh?ng b? ? Php

Ngy 3/10, ??c k? ni?m 30 n?m th?ng nh?t ??t n??c. Trong cc cu?c th?m d d? lu?n, ?a s? dn ??c ??ng l c nh?ng l?i th? c?a vi?c th?ng nh?t v s? chuy?n ??i c?u trc k? t? n?m 1989/90. Nh?ng thch th?c trong t??ng lai c?ng cn l nh?ng ?? ti ???c cng lu?n th?o lu?n kh gay g?t.

T?i bu?i l? k? ni?m ngy th?ng nh?t ???c t? ch?c ? Potsdam, Frank-Walter Steinmeier, T?ng th?ng Lin bang ??c, ? g?i xy m?t ?i t??ng ni?m cho cu?c cch m?ng n ha n?m 1989.

Kh?ng b? ? Php

Ngy 16/10, m?t thanh nin 18 tu?i theo ??o H?i ch?t ??u gio vin Samuel Paty trn ???ng ph? t?i Paris, Php. Trong gi? d?y v? ch? ?? t? do ngn lu?n, Samuel Paty ? cho h?c sinh xem hnh bi?m ho? c?a ??ng Mohammed. Sau khi n m?ng x?y ra, kh?p n??c Php ? c nhi?u cu?c bi?u tnh ?i t? do ngn lu?n, t? do bo ch v ch?ng kh?ng b? H?i gio.

Trong khi ?, ? cc n??c H?i gio di?n ra cc cu?c bi?u tnh ph?n ??i hnh bi?m ho? c?a t?p ch Charlie Hebdo v? T?ng th?ng Th? Nh? K? Recep Erdogan. Cc hnh ??ng kh?ng b? c ??ng c? H?i gio cn ti?p t?c di?n ra. Ngy 29/10 m?t ng??i Tunisia ? gi?t ch?t ba ng??i trong m?t thnh l? t?i m?t nh th? ? Nice.

Thng 11: B?u c? ? M? v nhi?u s? ki?n khc x?y ra

Ngy 3/11, Hoa K? b?u T?ng th?ng m?i. Ph?i m?t nhi?u ngy ?? xc ??nh Joe Biden v Kamala Harris thu?c ??ng Dn ch? th?ng c?, khng ch? c ???c ?a s? phi?u b?u ph? thng m cn c?a c? tri ?on.

T?ng th?ng ???ng nhi?m Donald Trump t? ch?i th?a nh?n k?t qu? v co bu?c gian l?n b?u c?. Trump ki?n ? m?t s? ti?u bang, t?t c? ??u khng thnh cng v khng tr?ng d?n ???c b?ng ch?ng. T?i H? vi?n, ??ng Dn ch? c ???c ?a s? trong khi t??ng lai c?a Th??ng vi?n s? ???c quy?t ??nh trong ngy 5/1, v ph?i ch? m?t cu?c b?u c? di?n ra ? Georgia.

Bi?n php Lockdown

T? ngy 3/11, do s? ca ly nhi?m t?ng m?nh, ??c ?ng c?a cc khu v?c sinh ho?t cng c?ng. Trn nguyn t?c, cc c?a hng, nh tr? v tr??ng h?c v?n m? c?a, nh?ng cc nh hng v c? s? v?n ha ph?i ?ng c?a.

Vo ??u thng 12 c thm cc bi?n php h?n ch? vi?c ?i l?i v g?p g?. Hng ngn ng??i bi?u tnh ch?ng l?i cc quy?t ??nh gi?i h?n ny. Nh?ng ng??i theo thuy?t m m?u v c?c ?oan cnh h?u c?ng tham gia, ?i khi x?y ra b?o lo?n trong cc cu?c bi?u tnh v ng??i tham gia khng tun th? cc quy t?c cch ly v ?eo kh?u trang.

V?c xin ng?n ng?a virus corona

Ngy 9/11, doanh nghi?p d??c BioNtech c tr? s? t?i Mainz, ??c, thng bo r?ng h? ? ph?i h?p v?i Pfizer c?a M?, ch? t?o ???c m?t lo?i v?c xin c hi?u qu? ng?n ng?a virus corona ln ??n 90%.

Trong th?i gian sau ?, cc hng d??c khc s? gi?i thi?u cc lo?i v?c xin khc v l?n l??t lm th? th?c xin php ??a ra th? tr??ng.

?nh chi?n Nagorny-Karabakh

Ngy 10/11, t?i khu v?c Nagorny-Karabakh, m?t vng ni ? Nam Caucasus, m?t cu?c xung ??t gi?a Armenia v Azerbaijan ? m ? t? n?m 1994 leo thang thnh m?t cu?c chi?n m? r?ng, khi?n cho kho?ng 4.000 ng??i thi?t m?ng.

D l xung ??t ??a ph??ng, nh?ng ?nh h??ng c t?m quan tr?ng qu?c t?: Theo bo ch, qun ??i Azerbaijan ???cTh? Nh? K? h? tr? trong khi Nga, Php v M? v?n ??ng cho m?t cu?c ?nh chi?n.

Sau su tu?n giao tranh, c? hai bn ??ng ng?ng b?n vo ?m 10/11. Theo th?a thu?n, Armenia m?t quy?n ki?m sot ph?n l?n cc khu v?c tranh ch?p v hng ngn ng??i ph?i di d?i.

K k?t RCEP

Sau tm n?m ?m phn, ngy 15/11, Hi?p ??nh ??i tc Kinh t? Ton di?n Khu v?c, (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership) ???c k k?t. ?y l m?t lo?i hi?p ??nh th??ng m?i theo sng ki?n c?a Trung Qu?c.

Ngoi Trung Qu?c, Nh?t B?n, Hn Qu?c, Australia v New Zealand, cn c m??i n??c ASEAN tham gia. T?ng c?ng hi?p ??nh bao g?m kho?ng hai t? ng??i v chi?m m?t dung l??ng kho?ng m?t ph?n ba th??ng m?i th? gi?i. Cc n??c tham gia c?n c hai n?m ?? ph chu?n hi?p ??nh.

Tranh ch?p ngn sch Lin u Ba Lan v Hungary

Thng 11, Ngh? vi?n chu u v h?u h?t cc qu?c gia thnh vin ??ng v? m?t c? ch? m?i cho php ?nh ch? cc kho?n chi ngn sch cho cc qu?c gia thnh vin, n?u vi ph?m nguyn t?c nh n??c php quy?n.

Ba Lan v Hungary ? ph?n ?ng b?ng cch ph? quy?t ch?ng l?i k? ho?ch ti chnh c?a Lin minh chu u v gi vi?n tr? ch?ng virus corona. Cu?i cng, vo ngy 10 thng 12, m?t h?i ngh? th??ng ??nh chung quy?t cc tranh ch?p t?i Brussels.

Thng 12: Bi?n php Lockdown m?nh h?n v chung quy?t Brexit

Ngy 16/12, bi?n php Lockdown m?nh tay h?n ???c ban hnh ?? ?ng ph tr??c tnh hnh nghim tr?ng do s? l??ng b?nh nhi?m t?ng ln. Chnh quy?n ??c quy?t ??nh phong to? cc khu sinh ho?t cng c?ng, nh? cc nh hng, qun ?n b? ?ng c?a, ngo?i tr? cc siu th? v cc ti?m thu?c v?n m? c?a.

Cc h?n ch? ti?p xc ??i v?i cc thnh vin trong gia ?nh s? ???c n?i l?ng trong k? ngh? Ging Sinh: T?i ?a n?m ng??i t? hai h? gia ?nh ???c php g?p nhau t?i cc khng gian cng c?ng. L?nh c?m t? t?p ???c p d?ng trn ton qu?c t?i m?t s? n??c chu u, trong ?m giao th?a v ??u n?m m?i. Ngy 10 /1 s? c cc bi?n php m?i.

Chung quy?t Brexit

Sau b?n n?m th??ng thuy?t v?i qu nhi?u kh kh?n, cu?i cng, ngy 25/12 Lin minh chu u v V??ng qu?c Anh ? ??t ?u?c th?a thu?n qua m?t v?n ki?n di 1.250 trang, ?ang trnh cho Qu?c h?i Anh v Lin u ph chu?n.

Cc tho? thu?n chnh v? nguyn t?c l: Th??ng m?i hng ha Anh s? v?n ???c mi?n thu?, nh?ng k? t? ??u n?m, cc nh xu?t kh?u Anh ph?i ch?ng minh xu?t x? l cc s?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Anh v ph?i ch?ng minh v? vi?c tun th? cc quy t?c c?a Lin minh chu u v? an ton th?c ph?m v cc tiu chu?n s?n ph?m.

V??ng qu?c Anh khng ph?i p d?ng cc tiu chu?n x h?i ho?c mi tr??ng m?i m Lin minh chu u s? bi?u quy?t trong t??ng lai. Tuy nhin, n?u Anh ??t ???c l?i th? c?nh tranh thng qua cc tiu chu?n th?p h?n, Anh c th? c cc bi?n php ??i ph.

?nh b?t th?y s?n l m?t trong nh?ng v?n ?? l?n nh?t trong cc cu?c ?m phn. Brussels v London ??ng c?t gi?m 25% quy?n ?nh b?t c?a ng? dn Lin minh chu u trong vng 5 n?m. T? thng 6 n?m 2026, cc cu?c ?m phn hng n?m v? h?n ng?ch khai thc s? ???c t? ch?c.

V??ng qu?c Anh s? khng cn tham gia ch??ng trnh trao ??i sinh vin Erasmus sau g?n 34 n?m.

Cng dn Lin minh chu u mu?n lm vi?c v sinh s?ng lu di t?i V??ng qu?c Anh trong t??ng lai ??u ph?i xin th? th?c; ng??c l?i, quy ??nh ny c?ng p d?ng v?i ng??i dn Anh ? Lin minh chu u. Hai bn c th? xt ??n vi?c xin php l?u tr lu h?n 90 ngy.

Tim ch?ng

Ngy 26/12, Lin u cho php s? d?ng vaccine do BioNTech v Pfizer c?a ??c v M? bo ch?, ngoi ra cn c AstraZeneca c?a Anh, Moderna c?a M?. Lin u c?n c hai t? li?u ?? tim ch?ng cho ton dn trong n?m 2021.

Ngy 11/12, M? ch?p thu?n cho lo?i vaccine Pfizer & BioNTech ?u?c ??a vo s? d?ng v ngy 18/12 vaccine Moderna c?ng ?u?c c?p php. Tnh ??n ngy 27/12, ??c l??ng c g?n hai tri?u ng??i M? ???c tim ch?ng.

V?n ?? tim ch?ng cho nh?ng n??c ngho trn th? gi?i l m?t thch th?c h?u nh? nan gi?i, v hi?n nay v?n ch?a c k? ho?ch hay ph??ng ti?n ti chnh no ?? gi?i quy?t.

Comments are closed.