B?n bi?n khúc cho m?t ch? ??: V?ng Áng. Vi?t Nam

Phannguyn Psg

Gi? th c th? thm: FORMOSA.

Ngy Mi tr??ng Th? gi?i (World Environment Day vi?t t?t: WED) ? ???c ??i h?i ??ng Lin Hi?p Qu?c quy?t ??nh ch?n ngy 5 thng 6 t? n?m 1972.

Ngy 5 thng 6 n?m 1972, nhn ngy khai m?c H?i ngh? Mi tr??ng Th? gi?i ??u tin t? ch?c t?i Stockholm, Th?y ?i?n, Ngy Mi tr??ng th? gi?i ? chnh th?c ???c cng b? b?i Ch??ng trnh Mi tr??ng Lin Hi?p Qu?c (United Nations Environment Programme).

Trong phin h?p ngy 15 thng 12 n?m 1972, ??i h?i ??ng Lin Hi?p Qu?c ? ra quy?t ngh? chnh th?c.

K? t? ?, h?n 150 qu?c gia trn th? gi?i ? h??ng ?ng tham gia vo ngy k? ni?m ny.

Cch ho?t ??ng h??ng ?ng th??ng ???c t? ch?c trong tu?n l? quanh ngy 5 thng 6 hng n?m.

Quatre variations sur un theme: V?ng ng. Vi?t Nam

B?n bi?n khc cho m?t ch? ??: V?ng ng. Vi?t Nam

Không có mô tả ảnh.

Thot xc 1

Không có mô tả ảnh.

Thot xc 2

Không có mô tả ảnh.

Thot xc 3

Không có mô tả ảnh.

Thot xc 4

Ngu?n: FB Phannguyn Psg

Comments are closed.