Hồng Hoang

Tiểu thuyết “Đấng sơ sinh”

Truyện Hồng Hoang Lời mở đầu: “…Về phần tôi, tôi sẽ từ chối sống qua tuổi thôi nôi ở kiếp này, bởi nếu tôi…

Tiểu thuyết “Đấng sơ sinh”

Truyện Hồng Hoang Lời mở đầu: “…Về phần tôi, tôi sẽ từ chối sống qua tuổi thôi nôi ở kiếp này, bởi nếu tôi…