Alăng Văn Gáo

Thơ Alăng Văn Gáo

Con vẹt "sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao" con vẹt ở trong lồng nó được mớm cho ăn…