Đinh Yên Thảo

Hồi ký Hỏa Lò

John McCain Đinh Yên Thảo chuyển dịch TNS Hoa Kỳ John MacCain, một người bạn lớn của Việt Nam từ trần ngày 25/8/2018. Ông…