Lữ Kiều

Con sâu trong mắt

Kịch của Lữ Kiều CÁC NHÂN VẬT NGƯỜI ĐÀN ÔNG, tên Quyết CHÚ TIỂU NGƯỜI TRẺ TUỔI có con sâu trong mắt ANH NĂM,…

Kẻ phá cầu

Lữ Kiều KỊCH MỘT MÀN MỘT CẢNH CÁC NHÂN VẬT VĂN: Người chồng KIM: Người vợ MIÊN: Em người vợ, thương binh mù TRUNG:…