Xuân Phượng

Phan Vũ với Paris…

Xuân Phượng Cùng Vũ Thư Hiên nhắc đến anh Phan Vũ… Tháng Sáu năm hai ngàn không trăm lẻ tám tại Paris. Triển lãm…