H?i th?o gi?i thi?u sách

clip_image002[4]clip_image004[4]               clip_image006[4]                      


            

H?i th?o gi?i thi?u sch

NG?U NHIN V T?T Y?U

18:00,
th? Ba, ngy 06/06/2017, H?i tr??ng lEspace, 24 Trng Ti?n, H
N?i

18 :00,
th? Ba, ngy 13/06/2017, Th? vi?n Idecaf, 31 Thi V?n Lung, Q1,
Tp.HCM

Tc ph?m
“Ng?u nhin v t?t y?u” (Le hasard et la ncessit) ???c xu?t b?n n?m 1970. T?
nh?ng khm ph m?i nh?t v? sinh v?t h?c phn t?, tc gi? Jacques Monod ?? xu?t
m?t cch nhn tri?t h?c m?i v? s? ti?n ho c?a con ng??i v x h?i.

C
th? pht bi?u ni?m tin v?ng ch?c nh?t c?a tc gi? v c?a ??i ?a s? cc nh khoa
h?c th?i nay nh? m?t ??nh ?? c? b?n : T? nhin l khch th? v khng mang d?
phng.
T? nhin hi?n h?u bn ngoi th?c con ng??i, v s? hi?n h?u ? khng
mang theo b?t c? m?c ?ch no. T? ?, khc v?i cc h?c thuy?t ???c ng ?nh gi
l h?u linh, v ??u d?a trn gi? thuy?t (hi?n ngn hay n?m su trong n?n t?ng
c?a chng) cho r?ng t? nhin c ch hay d? ??nh (nh? c?a Hegel, Marx,
Engels, Bergson, Teilhard de Chardin, v.v.), Monod quan ni?m r?ng s? s?ng, c?ng
nh? con ng??i, xu?t hi?n l do ng?u nhin thu?n tu. Nh?ng trong khi ? ton th?
t? nhin b? chi ph?i b?i tnh t?t y?u trong cc quy lu?t v?t
l.

T?i sao s?
ti?n ho c?a sinh quy?n trn tri ??t r rng l h??ng th??ng v ti?n t?i nh?ng
hnh th?c ngy cng ph?c t?p ? V?i cc h?c thuy?t c? ?i?n, d? phng h??ng th??ng
l hi?n nhin. Nh?ng v?i tc gi? cu h?i c? b?n ? l m?t v?n ?? tri?t h?c hon
ton m?i v r?t nan gi?i. ?y l v?n ?? m tc gi? ph?i gi?i quy?t trong tc
ph?m ny, tuy?t ??i ch? b?ng nh?ng quy lu?t v?t l c?a t? nhin,

khch
th? v khng mang d? phng
.
N?i dung khoa h?c c?a tc ph?m chi?m ph?n tr?ng tm qua h?n n?a s? ch??ng, trnh
by c? m?t qu trnh ti?n ho t? nh?ng phn t? sinh h?c ??n gi?n nh?t cho t?i
th?c con ng??i v cu?i cng l th?c x h?i. ?y c?ng l m?t gi?i thch khoa
h?c r?t phong ph v? s? k?t h?p tinh t? c?a hai y?u t? ng?u nhin v t?t
??nh.

V?i quan
ni?m nh? th? v? t? nhin, con ng??i v x h?i, lm sao chng ta c th? ??t n?n
t?ng cho ??o l ? ?? k?t thc tc ph?m, tc gi? ni t?i sao v?n ?? cn m? ng? :
nh?ng ni?m tin siu hnh ? n?y sinh qua nhi?u th? k? ?ang m?t d?n, ?? ch? cn
l?i nh?n ??nh sau : “??o l c?a hi?u bi?t c?ng l s? hi?u bi?t v? ??o
l
“. T? nay s? khng c m?t ??ng c?u r?i no, con ng??i ch? c th? l?y thi
?? khch quan khoa h?c lm n?n t?ng cho v?n ho hi?n ??i ?? c th? ??ng tr??c s?
ch?n l?a hon ton c th?c v t? do gi?a “V??ng qu?c c?a thin ???ng v ??a
ng?c
“.
 

Di?n
gi?:

D?ch gi? H D??ng
Tu?n
? h?c cao h?c ton t?i ??i h?c Paris, l chuyn gia cng
ngh? thng tin trong hng Ericsson tr??c khi v? h?u. ng ? d?ch cu?n “S? hnh
thnh tinh th?n khoa h?c” c?a tc gi? Bachelard, c?ng do NXB Tri Th?c xu?t
b?n.

GS
Chu H?o
:
Gim ??c NXBTT.


 

Comments are closed.