T? ngày 1-7-2018: Ng??i dân Th? Thiêm có quy?n yêu c?u b?ch hóa m?i thông tin quy ho?ch

Trc Giang (VNTB) Ng??i dn Th? Thim c quy?n ?i h?i chnh quy?n TP.HCM ph?i minh b?ch ton b? h? s? lin quan ??n quy ho?ch bn ??o Th? Thim ?? ng??i dn bi?t t??ng t?n, k? c? vi?c cung c?p cho ng??i dn ton b? b?n sao ch?p s? h? s? ny.

Minh b?ch m?i thng tin

Hi?n nay, trn m?ng x h?i ?ang ti?p t?c l?y ch? k cho m?t b?n ki?n ngh? yu c?u nh ch?c trch ph?i tr? l?i nh?ng di?n tch ??t ?ai t?i bn ??o Th? Thim ? thu h?i nh?ng khng n?m trong quy ho?ch ph duy?t c?a Th? t??ng Chnh ph?. Tuy nhin ch?ng c? c? th? v? v?n b?n php l lin quan cho ki?n ngh? th g?n nh? nh?ng nhm x h?i dn s? kh?i x??ng m?i vi?n d?n qua ch?ng c? t? bo ch.

C l? m?i vi?c ph?i ch? ??i ??n ngy 1-7-2018, khi Lu?t ti?p c?n thng tin c hi?u l?c thi hnh. Theo ? s? c 15 lo?i thng tin b?t bu?c ph?i ???c cng khai r?ng ri.

Trong ?, ?ng ch l cc thng tin sau: N?i dung v k?t qu? tr?ng c?u dn, ti?p thu ki?n c?a Nhn dn ??i v?i nh?ng v?n ?? thu?c th?m quy?n quy?t ??nh c?a c? quan nh n??c m ??a ra l?y ki?n Nhn dn theo quy ??nh c?a php lu?t; D? ton, tnh hnh th?c hi?n, quy?t ton ngn sch ??i v?i cc ch??ng trnh, d? n ??u t? xy d?ng c? b?n s? d?ng v?n ngn sch nh n??c; Thng tin v? ??u th?u; thng tin v? quy ho?ch, k? ho?ch s? d?ng ??t; gi ??t; thu h?i ??t; ph??ng n b?i th??ng, gi?i phng m?t b?ng, ti ??nh c? lin quan ??n d? n, cng trnh trn ??a bn; Thng tin v? s?n ph?m, hng ha, d?ch v? c tc ??ng tiu c?c ??n s?c kh?e, mi tr??ng; K?t lu?n thanh tra, ki?m tra, gim st v? mi tr??ng, s?c kh?e c?ng ??ng, an ton th?c ph?m, an ton lao ??ng; Thng tin v? nhi?m v?, quy?n h?n c?a cn b?, cng ch?c tr?c ti?p gi?i quy?t cc cng vi?c c?a Nhn dn. [t?i v? t?i http://bit.ly/2LlksrQ]

V m?i vi?c khng ch? d?ng l?i ? vi?c ti?p c?n thng tin c?a cng dn nh? trn.

T? ngy 1-7-2018: Ng??i dn Th? Thim c quy?n yu c?u b?ch ha m?i thng tin quy ho?ch

T? quy ??nh t?i ?i?u 4 c?a Lu?t Bo ch 2016 [t?i v? t?i http://bit.ly/2s1977t], ??n l??t mnh, bo ch v?i s? m?nh km ?n b?y php l v?ng ch?c l Lu?t ti?p c?n thng tin 2016 c th? ti?p c?n, thu th?p thng tin, phn tch, bnh lu?n, ?nh gi v ??a tin m?t cch d? hi?u nh?t ?? ng??i dn bi?t v b?o v? quy?n l?i c?a mnh.

C ngh?a vo ??u thng b?y t?i ?y, bo ch khng ch? d?ng l?i cu chuy?n tm ra ng??i ?ang gi? b?n ?? g?c quy ho?ch Th? Thim do Th? t??ng ph duy?t, m t? t?m b?n ?? ?, bo ch c th? nu chi ti?t nh?ng di?n tch ??t ?ai no n?m ngoi quy ho?ch nh?ng v?n b? chnh quy?n thu h?i. Ch?ng h?n, bo ch khng ch? ti?p t?c ln ti?ng m?nh m? v? vi?c khu Nh th? Th? Thim, Dng M?n Thnh Gi Th? Thim khng h? n?m trong di?n ph?i di d?i khi quy ho?ch, m bo ch cn c th? gip Ha th??ng Thch Khng Tnh, Vi?n ch? cha Lin Tr ch?ng minh ???c r?ng trong h? s? quy ho?ch c?a Th? t??ng Chnh ph? khng h? c chuy?n thu h?i ph?n di?n tch ??t ?ai n?i cha Lin Tr t?a l?c, v chnh quy?n c?n ph?i kh?c ph?c h?u qu? b?ng vi?c hon tr? l?i ph?n di?n tch ? thu h?i tri quy ho?ch ny.

Tuy nhin d? lu?n v?n lo ng?i ?i?u m sinh th?i lu?t s? Ng B Thnh (nguyn l Ch? nhi?m ?y ban php lu?t Qu?c h?i cc kho VI, VII, VIII v X, nguyn Ph Ch? t?ch H?i Lu?t gia Vi?t Nam, nguyn Ph Ch? t?ch H?i Lin hi?p Ph? n? Vi?t Nam) t?ng cay ??ng nh?n xt: ? Vi?t Nam ta ? c c? m?t r?ng lu?t nh?ng khi xt x? l?i dng lu?t r?ng!.

C?n c t? ch?c tr?ng ti v? thng tin qu?c gia

Theo ph??ng php ?nh gi quy?n ti?p c?n thng tin Right to Information Rating, g?i t?t l ph??ng php ?nh gi RTI m?t ph??ng php ???c th? gi?i cng nh?n (RTI ch? ?nh gi khung php l, khng ?nh gi hi?u qu? c?a vi?c th?c thi lu?t v? ti?p c?n thng tin; m?c ?ch c?a vi?c ?nh gi l ?? ch? ra nh?ng ?i?m m?nh, ?i?m y?u trong v?n b?n lu?t, t? ? ??a ra cc khuy?n ngh? c? th? ?? c?i thi?n lu?t v? ti?p c?n thng tin), th Lu?t ti?p c?n thng tin c?a Vi?t Nam ???c 68 trn 150 ?i?m. Vi?t Nam x?p h?ng 86 trn t?ng s? 112 qu?c gia c ??o lu?t v? ti?p c?n thng tin ???c ?nh gi, thu?c nhm cu?i b?ng x?p h?ng. [http://bit.ly/2x5P4ee]

Chng ti vui m?ng cho ?n Vi?t Nam tham gia vo nhm cc n??c c lu?t v? quy?n ti?p c?n thng tin, ng Toby Mendel, Gim ??c ?i?u hnh c?a Trung tm Php lu?t v Dn ch? (CLD) c tr? s? t?i Canada pht bi?u. ?y l ?i?m kh?i ??u t?t ??p v chng ti hy v?ng ng??i dn trong n??c s? p d?ng lu?t ?? ti?p t?c c?i thi?n lm cho lu?t t?t h?n – ng Toby Mendel ni r?ng kinh nghi?m qu?c t? cho th?y, ?i?u quan tr?ng lc ny l ?? ng??i dn b?t ??u s? d?ng Lu?t v ki?m nghi?m nh?ng ?i?m h?n ch? c?a Lu?t. B?ng cch ?, Lu?t c th? ???c c?i thi?n theo th?i gian.

T? ch?c CLD ku g?i, ngay khi Lu?t c hi?u l?c vo thng 7 n?m 2018, cc t? ch?c v c nhn trong n??c nn th?c hi?n yu c?u ti?p c?n thng tin ?? ki?m ch?ng nh?ng thng tin g ng??i dn c th? ???c ti?p nh?n.

Nh? v?y ng??i dn Th? Thim v bo ch li?u ???c s? h?u nh?ng s? th?t no trong v? quy ho?ch Th? Thim vo thng 7 t?i ?y, s? l cu tr? l?i cho vi?c ? Vi?t Nam minh b?ch thng tin ??n ?u? B?i hi?n t?i d nhi?u thng tin cng khai theo quy ??nh php lu?t, nh?ng ng??i dn v?n kh, th?m ch khng th? ti?p c?n ???c.

C tr??ng h?p nh?ng thng tin cng khai nh?ng l?i dn ? nh?ng v? tr kh th?y ho?c ???c dn vo nh?ng ngy ngh? trong th?i gian qu ng?n m ng??i dn ch?a k?p ti?p c?n ? b? tho d?. Cn ??i v?i nh?ng thng tin ??a ln trang thng tin ?i?n t? th l?i qu ch?m ch?p, ngho nn…. B D??ng Th? Thanh Mai, nguyn Vi?n tr??ng Vi?n Khoa h?c php l (B? T? php), nh?n xt.

T? lo l?ng ? cho th?y ?? c th? ??m b?o cc quy?n hi?n ??nh v? thng tin c?a ng??i dn, theo nhi?u lu?t s? ? Si Gn, ?ang r?t c?n xy d?ng m?t t? ch?c tr?ng ti v? thng tin qu?c gia. ? l h?i ??ng cc chuyn gia ??c l?p, c hi?u bi?t su r?ng v uy tn cao trong l?nh v?c bo ch – thng tin, php lu?t v cc l?nh v?c lin quan, do Qu?c h?i qu?n l theo hnh th?c nhi?m k?, ho?t ??ng b?ng ngn sch nh n??c.

Cc thnh vin t? ch?c tr?ng ti v? thng tin qu?c gia s? l nh?ng ng??i ch?u trch nhi?m th? l cc khi?u ki?n, t? co c?a cng dn trong vi?c th?c hi?n quy?n ti?p c?n thng tin theo th? t?c t? t?ng dn s? nh?m mang t?i s? cng khai, minh b?ch thng tin cho cng dn.

Ngu?n: http://www.vietnamthoibao.org/2018/05/vntb-tu-ngay-1-7-2018-nguoi-dan-thu.html

Comments are closed.