Đỗ Nghê

Chiều buông…

(Đôi dòng về Không đứng mãi trong tranh của Lê Chiều Giang) Đỗ Nghê Không biết nên gọi Không đứng mãi trong tranh của…

Chiều buông…

(Đôi dòng về Không đứng mãi trong tranh của Lê Chiều Giang) Đỗ Nghê Không biết nên gọi Không đứng mãi trong tranh của…