Huỳnh Như Phương

Bên bếp hồng của Mẹ

Huỳnh Như Phương Sáng nay, đang giữa chừng câu chuyện, Thầy bỗng dừng lại rồi nói: “Quý vị thấy ngôn ngữ có kỳ diệu…