Nguyễn Quốc Trụ

Viết là Khiếp

Nguyễn Quốc Trụ Tôi trở nên khiếp đảm… Đêm 23 tháng Chạp, năm 1985, cùng lúc với ông Táo chầu trời, trên một chiếc…