Phạm Trung Nghĩa

Thơ Phạm Trung Nghĩa

Rừng Này anh có nghe: Chạm nơi đáy vực sâu là tiếng em gấp gáp thở Hơi thở đầy những ẩn ức Khi đàn…