Hà Phạm Phú

Thơ Hà Phạm Phú

KHÔNG ĐỀ   Tự nhiên ta thấy buồn nẫu ruột Hoa lá mùa thu rụng và rơi Trời vẫn đốt nung cho đất khát…