Thiện Tùng

Bất hạnh

Bút ký Thiện Tùng A. “… Đưa cha nó vào đây mấy hôm, chúng tôi chẳng thấy ai ngoài nó. Chúng tôi cần chi…