DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI (8): Đảng Cộng sản cũng phải chịu sự điều chỉnh của Luật về hội?

Trần Thành

(VNTB) – Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…, thậm chí cả tổ chức Đảng Cộng sản cũng có thể chịu sự điều chỉnh của Luật về hội.

Chủ tịch Hội đồng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã chủ trì Phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để cho ý kiến về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Dự án Luật về hội.

Luật không phải là “biện pháp quản lý nhà nước”

Tổng hợp một số ý kiến của các thành viên nhóm II Hội đồng tư vấn, GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, Dự thảo Luật đã cố gắng cụ thể hóa một bước các quy định và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng. Tuy nhiên, các nội dung chưa thể hiện rõ mục đích ghi nhận và bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

“Các quy định về chấp thuận, công nhận, cho phép, đăng ký… đối với hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo, tổ chức và hoạt động của các tổ chức tôn giáo… cần được chỉnh lý và xem xét dưới góc độ là các biện pháp của Nhà nước bảo đảm thực thi quyền, bảo hộ và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức, cá nhân, chứ không phải là các biện pháp quản lý nhà nước” – GS Thuyết nêu kiến nghị của nhóm II.

Đồng tình với đánh giá nhiều nội dung của dự luật còn nặng về quản lý nhà nước, GS.TS Trần Ngọc Đường đề xuất cần xác định được cơ chế thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ra sao, công dân thực hiện quyền như thế nào thì mới phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, tránh can thiệp vào quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cũng tán thành quan điểm hạn chế tối đa sự can thiệp của Nhà nước, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Trần Văn Độ cho rằng, Dự thảo Luật nên cân bằng giữa quy định về quyền và các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền, làm sao bảo hộ quyền phải song song với quản lý nhà nước.

Chấm dứt “hành chánh hóa” tổ chức hội

Trình bày Dự thảo Luật về hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết nhiều ý kiến cho rằng quy trình thành lập hội như dự thảo là quá phức tạp, cần giảm bớt các trình tự, thủ tục. Thay mặt Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn, TS. Lê Hồng Sơn cho biết, các thành viên trong Tổ đồng tình với nhóm ý kiến mà Thứ trưởng Thăng nêu. Bởi việc quy định các trình tự, thủ tục thành lập hội là nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện quyền lập hội của mình. Nhà nước không can thiệp vào hoạt động mang tính chất nội bộ của hội mà chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng thì quan tâm đến tính chất, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hội là tự nguyện, tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cũng như phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hội với quản lý nhà nước. Ngoài ra, căn cứ vào khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, Thứ trưởng đề nghị nghiên cứu có các quy định trực tiếp về các trường hợp giới hạn quyền lập hội, chứ không dừng lại ở quy định về các hành vi bị cấm.

Đảng – Đoàn cũng là đối tượng điều chỉnh của luật về hội?

Cho ý kiến kết luận về 2 dự luật, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh: “Hiện nay, Nhà nước phải vươn lên để bảo vệ, bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân, quản lý phải theo kịp phát triển của xã hội, không thể giữ tư duy là không quản được thì cấm”. Riêng với Dự thảo Luật về hội, Bộ trưởng chỉ đạo cần xây dựng thành luật chung mà bất kỳ hội nào cũng phải tuân thủ, nhưng cũng phải thể hiện tính đặc thù của hội.

Như vậy, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…, thậm chí cả tổ chức Đảng Cộng sản cũng có thể chịu sự điều chỉnh của Luật về hội như tinh thần của Hiến pháp 2013, Điều 4 “3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Nguồn: http://www.ijavn.org/2015/08/vntb-ang-cong-san-cung-phai-chiu-su-ieu.html

Comments are closed.