Nước mắt cứ thế mà chảy

Lưu Trọng Văn

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'BỊ CÁO'

"Thưa quý toà và các vị trí thức, hãy biết nhìn thẳng vào sự thật và trung thực để giúp đỡ tôi và những người dân. Tôi chỉ đề xuất vậy thôi."

Người nông dân Đồng Tâm có cái tên chất phác Bùi Thị Nối là bị cáo duy nhất trên thế giới từ xưa đến nay khi "thưa quý toà " đã kèm theo thưa "các vị trí thức."

Gã cũng có chút học và cũng được gọi là thành phần trí thức, nghe bà Nối thưa mà giật mình.

Tự dưng nước mắt cứ thế mà chảy. Có học mà làm gì khi để cho những người đàn bà quê làm ruộng phải cảnh tù đày vì bao bất công và áp bức.

Nhục!

Gã thấy nhục.

Nối ơi!

Nối thưa trí thức trước vành móng ngựa là Nối cầu mong với sự học của họ các quan toà sẽ nhìn thẳng sự thật và trung thực để công bằng với Dân.

Nối đâu biết rằng cái lẽ "biết nhìn thẳng sự thật và trung thực" đâu phụ thuộc ở cái sự học, cái sự trí thức ấy.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.