Trong thoáng xuân Hà N?i (th? t?, ghi chép, 1986-1991) (k? 20)

L?i Nguyn n

clip_image001

C th? mua b?n e-book theo ??a ch?: http://komo.vn/product/view?pid=1771

 

Ngy/11/1987

T?i 65 Nguy?n Du, H N?i.

Nh xu?t b?n Tc ph?m m?i. Ban gim ??c (V? T Nam, Nguy?n Kin) v cc bin t?p vin phng v?n h?c n??c ngoi (Thi B Tn, V? ?nh Bnh) ti?p cc nh v?n trong ?on v?n ha Lin X: Yuri Surovsev (trong h?i ??ng l lu?n ph bnh H?i Nh v?n Lin X), Tulepbergen Kaipbergenov (nh v?n Karakalpak, LX.).

5/12/1987

T?i 65 Nguy?n Du, H N?i.

H?p cc tr??ng phng bin t?p Nh xu?t b?n Tc ph?m m?i

– V?n ?? nhu?n bt, lin quan ??n gi gi?y t?ng gay g?t.

– Gim ??c V? T Nam thng bo v? k? ho?ch h?p tc v?i Nh xu?t b?n Raduga (C?u V?ng) Lin X. M?t s? cu?n thi khng lm (Vng nguy?t qu? kim c??ng c?a V. Kataev; Chi?n tranh c?a Stadnyuk, Tri tim trong lng tay). Ra trong n?m 1988 (G?i th? k? t??ng lai c?a G. Markov, S? th?t v gi? d?i c?a Stelmak). S? g?i b?n th?o sang Moskva trong 1988 (Nh, Fyodor Abramov, Tuy?n truy?n ng?n Shukshin, Mi?n tri chn, Evtoushenko, Vua c, V. Astafyev). ?? ngh? ??t d?ch m st ?o ?nh c?a Tendryakov, Trinh thm bu?n c?a V. Astafiev, ?m my vng ng? l?i c?a Pristavkin, truy?n c?a Bulgakov

11/12/1987

T?i 17 Tr?n Qu?c To?n, H N?i.

Ban bin t?p bo V?n ngh? : sinh ho?t th? su hng tu?n

Nhn l?i 6 thng lm cc trang chnh lu?n – ph bnh l lu?n.

+ Nh?ng bi c ti?ng vang:

– ki?n chng ti: + Nguy?n Kh?c Vi?n: Cu chuy?n ??i m?i.

+ Nguy?n Minh Chu: Hy ??c l?i ai ?i?u

– L lu?n: (c 27 bi)

+ L Ng?c Tr: T? t??ng l lu?n c?a nh v?n

+ Tr?n ??: V?n ngh? v ??i m?i – ??i m?i v?n ngh?

+ D?ch Granin: Lng nhn i

+ Nguy?n ??ng M?nh: V? ph bnh

– Pht bi?u (t?ng s? 27 bi)

+ Kim Ln

– Ph bnh (t?ng: 24 bi)

+ K?p th?i: nh?ng bi v? cc tc ph?m: T??ng v? h?u, Bn kia b? ?o v?ng, V? sch v? n.

+ Pht hi?n cy bt: Chu V?n S?n, Nguy?n Ha.

Ch?n 3 bi kh: ??ng Anh ?o – v? T??ng v? h?u

Nguy?n Ha – ??c cu?n c?a Phan Ng?c

Chu V?n S?n – V? th? Nhi

– ?i?m sch (t?ng: 19 bi)

– Chn dung (t?ng: 5 bi)

Ch?n: Nguy?n Minh Chu: Nam Cao

T Hoi: Anh Phan, ch? Phan

– T? li?u v?n h?c (t?ng: 5 bi)

Ch?n: – Ti?u s? Nam Cao

– Nguy?n Huy T??ng: L?i ?i?u Nam Cao.

– T??ng thu?t: – H?i th?o Nam Cao

– L lu?n ph bnh

– Cu?c g?p Nguy?n V?n Linh

– Th? t? Moskva: – bi V??ng Tr Nhn

– Ni chuy?n ngn ng?: Nguy?n Qu?ng Tun: V? ngn ng? Truy?n Ki?u

– D?n v??n: (2 bi)

– Linh tinh (4 bi): ch?n bi ?? ??c D?c: Tnh trung th?c.

– 5 chm bi k? ni?m 5 nh xu?t b?n: V?n ha, Khoa h?c x h?i, Ph? n?, Ngo?i v?n, Kim ??ng.

– Bo ??c bi?t 2 s? Nguy?n Tun; Cch m?ng thng 10.

Cn bi y?u, v d? PL.,

+ ?? ngh? khen:

– Nguy?n Kh?c Vi?n: Cu chuy?n c? m?i (+ Khng th? ?a mi)

– L S?n (d?ch): Khng ph?i ?? lm ra v? (+ Lng nhn i; + v? Dudincev)

– Nguy?n Minh Chu: Hy ??c l?i ai ?i?u (+ Nam Cao)

– L Ng?c Tr: T? t??ng l lu?n (+ Chnh tr? v v?n ngh?)

– T Hoi: Anh Phan ch? Phan (+ V? gi?i th??ng v?n ngh?)

– Kim Ln: Anh l ng??i sung s??ng nh?t

– V??ng Tr Nhn: S? tr? l?i chnh mnh (+V? Th?i xa v?ng)

– Nguyn Ng?c: Ch?c n?ng x h?i c?a v?n h?c (+ Cc t/c c?a tiu c?c)

Ngoi ra:

– Nguy?n ??ng M?nh: Ph bnh v?n h?c

– Chu V? S?n: V? th? Nhi

– Nguy?n Ha: V? sch Truy?n Ki?u c?a Phan Ng?c, Th?i xa v?ng, T??ng v? h?u.

– ??ng Anh ?o: V? T??ng v? h?u

– Thanh T?nh: ki?n chng ti, v? Nguy?n Tun.

Th?o lu?n: C?n ??y m?nh tranh lu?n

T? S?N: – Ch?a dm nhn vo nh?ng v?n ?? v?n h?c (qua cc cu?c th?o lu?n Bn kia b? ?o v?ng, T??ng v? h?u, Th?i xa v?ng)

– Nn c? g?ng c bi ph bnh hay.

NGUYN NG?C: – Ph?n ph bnh gp vo chuy?n bi?n c?a bo (cng v?i ph?n v?n xui) c tham gia vo chuy?n bi?n tnh hnh chung.

– Bi?t m?nh b?o v chn ch?n.

– T?o ???c nh?ng c? s? nh?n th?c cho ??i m?i.

– Ph bnh t?o ???c tnh khuynh h??ng cho bo, kh?c ph?c tnh tr?ng m?t th?i gian di H?i Nh V?n khng c.

– Nh??c ?i?m: L lu?n tri?n khai ch?a c h? th?ng. C?n ph?i v?a h? th?ng v?a g?n v?i Ngh? quy?t BCT, ch cc v?n ?? b?n ch?t, ch?c n?ng, v? tr c?a v?n h?c ngh? thu?t, v?n ngh? v x h?i, ngn ng?, tnh ??ng, tnh giai c?p, tnh nhn ??o.

Ph??ng th?c: t? ch?c h?i th?o “bn trn” sau m?t s? bi. C nh?ng bi n?i l lu?n v?i ph bnh, g?n v?i ??i s?ng v?n h?c, v?i tc ph?m (v d? ch?a c bi v? T?ng t?p v?n h?c Vi?t Nam)

M?t s? v?n ?? l lu?n n??c ngoi, v d? Lucacs.

Ph bnh: ? t? ???c thi ?? v?i tc ph?m, nh?ng v?n cn trnh n. H??ng ??i h?i nh v?n: ch?a r, nn ngh? v?n ?? g cho cc bi h??ng t?i ??i h?i.

25/12/1987

T?i bo V?n ngh?, 17 Tr?n Qu?c To?n, H N?i.

Bn cng vi?c trang chnh lu?n, ph bnh.

– Nn lm “bn trn” v? v?n ?? g ? (v?n ngh? – chnh tr?; ch?c n?ng v?n h?c; trch nhi?m nh v?n; t? do sng tc)

– Tri?n khai v?n ?? “m?”

– Ph?ng v?n

+ H?i l g? Tnh ch?t c?a t? ch?c ny (c? quan qu?n l? Cu l?c b??, t? ch?c ngh? nghi?p? c? s? s?n xu?t?,)

+ Nh?ng nguyn t?c c? b?n c?a t? ch?c h?i (v d? lm th? no ??m b?o nh?ng tc ph?m khng b? c?m?), cc h?i ??ng (n?i dung ra sao)

+ Ti?n hnh ??i h?i:

– ??m b?o dn ch?; Th?c hi?n cc vi?c b?u c? ra sao (?ang c ki?n ??i h?i tr?c ti?p b?u T?ng th? k); gi?i quy?t t? cch ??i bi?u d? ??i h?i (v?n ?? h?i vin d? b?).

+ Nh?ng ng??i nn ph?ng v?n: L L?u, Nguy?n Kin, Xun Thi?u, Xun Cang, Ma V?n Khng, Nhi, Nguy?n M?nh Tu?n, Nguy?n Duy, Nguy?n Quang Sng, B?ng Vi?t, V? Bo, V? Cao, H? Ph??ng

***

6/1/1988

Ph?ng v?n Thnh Duy, t?i nh ring (ti?n t?i ?H nh v?n, L?i Nguyn n th?c hi?n) (1)

7/1/1988

Ph?ng v?n Xun Cang, t?i ta so?n bo Lao ??ng, 51 Hng B?, H N?i (ti?n t?i ?H nh v?n, L?i Nguyn n th?c hi?n) (2)

23/1/1988

T?i tr??ng vi?t v?n Nguy?n Du: Zybinov (gi?ng vin tr??ng vi?t v?n Gorki, LX.) thuy?t trnh v? v?n h?c M?.

26/1/1988

T?i bo V?n ngh?, ?o Th? Tu?n (gio s?, vi?n s?) ni v? tnh hnh nng nghi?p Trung Qu?c.

27/1/1988

T?i bo V?n ngh?, 17 Tr?n Qu?c To?n, H N?i.

D? ki?n “Bn trn” V?n ngh?

N?i dung: nh?ng v?n ?? tri?n khai Ngh? quy?t BCT:

– V?n ngh? – chnh tr?

– T? do sng tc

– Vai tr x h?i c?a nh v?n.

Thnh ph?n m?i:

– Hong Trinh, V? ??c Phc, Phong L, Bi Cng Hng (Vi?n V?n h?c).

– Phan C? ??, H Minh ??c (??i h?c T?ng h?p H N?i)

– Nguy?n ??ng M?nh, Ph??ng L?u (??i h?c S? ph?m H N?i I)

– H? Ng?c, Ng Th?o (H?i SK)

– Hong Ng?c Hi?n, Ph?m V?nh C? (tr??ng vi?t v?n Nguy?n Du)

– T? V?n Thnh (tr??ng Nguy?n i Qu?c I), H Xun Tr??ng (T?p ch C?ng s?n).

– Phan H?ng Giang (Nxb V?n h?c), Nguy?n V?n H?nh, Nguy?n Ngh?a Tr?ng, T Ng?c (Ban V?n ha v?n ngh? trung ??ng), Nguy?n Kh?i, Nguy?n Minh Chu (nh v?n), T? S?n, L?i Nguyn n, La Kh?c Ha (c?ng tc vin c?a bo).

L??ng tr??c: – Nh?ng bi c th? va ch?m: bi Nguy?n Kh?c Vi?n, Nguyn Ng?c, Nguy?n Minh Chu, L Ng?c Tr, H? Ng?c.

– Nh?ng k?t t?i “ph? ??nh”, “tch r?i v?n ngh? – chnh tr?”

– C th? li qu kh? (ni, vi?t)

?> ph?i ch?p nh?n.


(1) Bi ph?ng v?n nh ph bnh Thnh Duy: Tinh th?n dn ch? cng khai ph?i ???c th? hi?n r t?i ??i h?i nh v?n s?p t?i, L.N.. th?c hi?n, ??ng V?n ngh? s. 9 (27. 2. 1988)

(2) Bi ph?ng v?n nh v?n Xun Cang: ??i h?i nh v?n l?n ny c?n theo ?ng tinh th?n nhn th?ng vo s? th?t, L.N.. th?c hi?n, ??ng V?n ngh?, s. 8 (20. 2. 1988)

Comments are closed.