Tr?ng c?u ý dân v? Formexit, t?i sao không?

Nguy?n H?u Vi?t H?ng

 

Cu?i cng th c?ng ???c bi?t v sao c ch?t, v sao bi?n nhi?m ??c. K?t lu?n khng c g m?i, m?i ng??i ??u bi?t t? g?n 3 thng tr??c.

1) C bao nhiu ng? dn v nh?ng ng??i lm ngh? bun bn, du l?ch… cng nh?ng ng??i gi tr? em ph? thu?c kinh t? vo h? ? 5 t?nh Ngh? An, H T?nh, Qu?ng Bnh, Qu?ng Tr?, Th?a Thin Hu? b? thi?t h?i tr?c ti?p t? chuy?n c ch?t, bi?n nhi?m ??c? C th? s? b? ??c l??ng l ch?ng 10 tri?u ng??i b? thi?t h?i tr?c ti?p. N?u ?em 500 tri?u USD chia t?t c? cho 10 tri?u ng??i th m?i ng??i trung bnh ch? ???c 50 USD, t?c l 1 tri?u 100 ngn ??ng, con s? qu b ?? s?ng qua nhi?u n?m, cho ??n khi may ra mi tr??ng tr? l?i g?n ???c nh? x?a. Khng c g ??m b?o s? ti?n ??n b ???c chuy?n ??n t?n tay ng??i b? h?i, nh? kinh nghi?m nhi?u l?n ch?ng l?t bo ? cho th?y.

2) Nh n??c s? khng th? ?em t?t c? 500 tri?u USD chia cho nh?ng ng??i b? h?i tr?c ti?p. Nh? th? l?y ti?n ?u ?? khi ph?c mi tr??ng bi?n b? nhi?m ??c cc kim lo?i n?ng? M?i ng??i dn Vi?t Nam ??u l nh?ng ng??i b? h?i, d khng tr?c ti?p. Mi tr??ng b? nhi?m ??c v tn ph, l?y ?u ra bi?n nh? x?a cho chng ti t?m mt v h??ng b?u khng kh trong lnh c?a n? M?m mu?i v nh?ng s?n ph?m t? c tm nhi?m ??c kim lo?i n?ng s? tc h?i th? no ??n th? ch?t c?a nhi?u th? h? ng??i Vi?t. Du l?ch VN ??n bao gi? m?i c th? khi ph?c nh? x?a? 500 tri?u USD ??n b cho t?t c? nh?ng thi?t h?i ? qu? l mu?i b? bi?n.

3) Tuy nhin, ?i?u nguy hi?m nh?t l Formosa ? th?c hi?n xong m?t th nghi?m, m th?m ho? do n gy ra ch? c th? so snh v?i bom nguyn t?. N?u c chi?n tranh x?y ra v?i ng??i Tu, b?t c? lc no h? c?ng c th? xu?ng tay, quy m l?n v tn ??c h?n nhi?u, ?? t?o ra th?m ho? mi tr??ng gh g?m h?n ci m h? v?a gy ra. Khi ? ta ch?ng ?? lm sao?

Cho nn, theo ti, nhn vi?c Formosa th?a nh?n vi ph?m h?p ??ng, chnh ph? Vi?t Nam hy l?ng nghe nhn dn b?ng m?t cu?c tr?ng c?u dn, v? vi?c c nn ?u?i Formosa ngay v v?nh vi?n ra kh?i ??t VN hay khng, g?i l cu?c tr?ng c?u Formexit.

T?i sao khng?

Ngu?n: FB Nguy?n H?u Vi?t H?ng

Comments are closed.