Thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội

Nếu so với cung cách “đóng cửa làm chính sách” lâu nay thì Quyết định 501 có vẻ như cởi mở hơn. Nhưng nếu so với Hiến pháp và sự trưởng thành của xã hội dân sự trong vai trò phản biện thì Quyết định này dễ khiến cho dân chúng hiểu theo chiều ngược lại.

Theo Quyết định này: Chỉ có một số cơ quan, tổ chức mới được giao đặc quyền thành lập diễn dàn này; Chỉ những tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn này mới “được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế – xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền”; Chỉ những tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn này mới “được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn”…

“Tiếp cận thông tin” và “phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế – xã hội” là quyền Hiến định đương nhiên của người dân (Điều 25, Hiến pháp 2013), nay Quyết định của Thủ tướng nói thế này thì rất dễ bị cho rằng “chỉ những trí thức được chọn” mới có quyền biết và quyền ăn nói.

Nếu Chính phủ thực tâm muốn nghe phản biện thì nên có một chỉ thị, ra lệnh cho hệ thống hành pháp tôn trọng bất cứ ai thành lập các diễn đàn phản biện chính sách; cách chức bất cứ quan chức nào cản trở dân chúng tiếp cận thông tin; lột lon bất cứ ai bắt bớ những người chỉ trích các quyết định sai lầm của Chính phủ. Và, điều quan trọng hơn là ban hành những chính sách trên cơ sở tiếp thu phản biện từ dân chúng.

Huy Đức

 

Thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội

08:00, 18/04/2015

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế – xã hội.

 
 

Theo đó, diễn đàn khoa học chuyên nghiệp hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của Quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia Diễn đàn; bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của Diễn đàn.

3 điều kiện tổ chức

Theo Quyết định, việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện:  

1- Cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

2- Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành, trong đó xác định rõ: Tên gọi, mục đích, nội dung, kế hoạch hoạt động, cơ chế quản lý và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Diễn đàn do mình tổ chức.

3- Có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Diễn đàn.

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn

Tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế – xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong Diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của Diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của Diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Có quyền bảo lưu ý kiến tại Diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế – xã hội và ý kiến của cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 

Bên cạnh các quyền trên, Quyết định cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn có nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại Diễn đàn. Không được phát tán tài liệu nội bộ của Diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa Diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức Diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức Diễn đàn.

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân tham gia Diễn đàn không được lợi dụng Diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại Diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.

Hoàng Diên

Nguồn: FB Truong Huy San

 

 

Comments are closed.