Jaques Attali

Tính đương đại (kỳ 2)

(trích từ sách “Lịch sử của tính hiện đại”, NXN Tri Thức 2017) Jaques Attali Hiếu Tân dịch Tây phương hóa thế giới Khi…

Tính đương đại (kỳ 1)

(trích từ sách “Lịch sử của tính hiện đại”, NXN Tri Thức 2017) Jaques Attali Hiếu Tân dịch Bắt đầu từ cuối những năm…