Gabriel García Márquez

Chết lần thứ ba

Gabriel García Márquez Trịnh Y Thư dịch Gabriel García Márquez [1927-2014], Nobel Văn chương 1972 Dịch COVID-19, tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết,…

María Dos Prazerès

Gabriel García Márquez Trần Vũ chuyển ngữ * Lời người dịch: Nổi tiếng với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, sức mạnh của Gabriel…