Issa

Issa, hài cú sương thu

Vũ Hoàng Thư Issa (1763-1828), chân dung do Muramatsu Shunpo (1772-1858) vẽ. Mây tháng mười cuốn lọn trôi xa, vẫn vô định như tự…