Lý Thanh

Chiếc bình gốm chợ Lạc

Truyện Lý Thanh Chợ họp từ lúc tờ mờ sáng, khi những đàn dê, cừu và ngựa được đưa đến con phố bên mé…