Khi bóng ?êm vây ph?

Thomas Bo Pedersen

Anh H?ng d?ch

Sng nay ti nh?n ???c tin chnh ph? ?an M?ch c?a ti hi?n ?ang ?? ngh? t?t c? ng??i ?an M?ch xem xt vi?c r?i Mi?n ?i?n [Burma] hay Myanmar Junta [chnh quy?n ??c ti qun s?] ? bi?n n??c ny thnh qu?c gia ?au kh?. Cc n??c khc, nh? Vi?t Nam, qu nh th? hai c?a ti, ? b?t ??u s? tn cng dn c?a h? kh?i Myanmar. 300 ng??i Vi?t Nam m?i v?a ??n ?y an ton. Ch?c ch?n, chnh ph? cc n??c khc c?ng s? lm nh? v?y.

Sng nay ti khng th?c d?y ?? ?? l?i cho chnh ph? hay nh?ng ng??i n??c ngoi s? hi, ?ang ch?y tr?n kh?i nh?ng v? gi?t ng??i ? Mi?n ?i?n. Ti ?ang vi?t nh?ng dng ny, v ti c nh?ng n?i s? r?t, r?t l?n v? nh?ng g s? x?y ra ti?p theo. V tr??c ?y ti ? t?ng ch?ng ki?n h?t t?t c?. Ti ? th?y nh?ng g Tatmadaw [l?c l??ng qun ??i Myanmar] (c? my gi?t ng??i c?a cc ng t??ng Mi?n ?i?n) lm, khi chng v?n hnh m khng c b?t k? s? ki?m ch? no.

H? gi?t, gi?t n?a, v gi?t mi ? l cch h? ??i ph v?i nh?ng ng??i b?t ??ng chnh ki?n, b?t k? ? l sinh vin, tu s? Ph?t gio hay ch? l ng??i ngoi cu?c b?t k no ? tnh c? c m?t.

Ti l m?t trong s? t cc nh bo, ng??i ? tm cch ln vo Mi?n ?i?n ?? bo co v? cu?c tn st ?ang di?n ra, qut qua ??t n??c kho?ng 30 n?m tr??c. Nh?ng g chng ti ch?ng ki?n, cc bin t?p vin c?a chng ti h?u nh? khng tin, n kh?ng khi?p nh? th? no.

Hng ngn ng??i ch?y tr?n vo r?ng, tm n?i tr ?n v?i qun n?i d?y Karen, nh?ng ng??i chi?n ??u v?i cc t??ng Mi?n ?i?n k? t? Th? chi?n II, hay tr?n theo qun du kch Shan. Hng ngn ng??i khc km may m?n h?n. ?y l nh?ng g m?t linh m?c Cng gio ni v?i ti:

Ti c?u xin T?ng th?ng Bush, Lin Hi?p Qu?c, t?t c? cc c??ng qu?c trn th? gi?i gip chng ti. H? ?ang ?ng c?a cc tr??ng h?c, ??i h?c, nh th? v cha chi?n. Nhi?u ng??i ?ang bi?n m?t khng d?u v?t. H? ? xy cc l h?a tng m?i bn c?nh cc nh t. ?ng khi ?ang cu?n cu?n ngy ?m.

?ng bu?n thay, ph?n l?n th? gi?i b? qua nh?ng ti?ng ku gip, g?m c? chnh ph? c?a ti. Hnh ??ng nh? m?t nh bo tr? ph?i lm v th?ng thi?t h?t m?c, ti vi?t m?t bi bnh lu?n ??c l?p ??y t?c gi?n trn t? bo c?a mnh, nh?m vo Th? t??ng ?an M?ch Poul Schlter v s? im l?ng c?a ng ??i v?i Mi?n ?i?n. Ti ng? r?ng ng ?y ? ??c n. M?t ph?n bi bo ? trang 18.

clip_image002

M?t s? chnh ph? khc th?m ch cn t?i t? h?n. T?p ?on v? kh Ba Lan Polski Zaklady Lotnicze ? bn 20 my bay tr?c th?ng MI2 v? trang h?ng n?ng cho Tatmadaw. Anh hng gi?i phng c?a Ba Lan, T?ng th?ng Lech Walesa khng lm g ?? ng?n ch?n v? mua bn.

Cng ty Bofors Th?y ?i?n ? cung c?p cc xu?ng tu?n tra cao t?c cho Tatmadaw. Th? t??ng Th?y ?i?n khng can thi?p.

V? mua s?m ch?t ng??i c?a Tatmadaw l do T?ng cng ty d?u m? Php Total ti tr? ph?n l?n, ???c chnh ph? Php hon ton ch?p thu?n. ??i l?i, Total ???c Mi?n ?i?n c?p php quy?n khai thc d?u h?a ??u tin cho n??c ngoi.

T?i t? h?n, t??ng Thi, v sau ? l Th? t??ng, Chavalit Yongchaiyudh ?? con trai mnh th?c hi?n th??ng v? ‘Mu cho g? t?ch’ kht ti?ng, ??m b?o cho Thi Lan m?t l??ng l?n g? t?ch qu gi c?a Mi?n ?i?n. H? ?nh ??i b?ng cch p bu?c nh?ng ng??i t? n?n Mi?n ?i?n ? Thi Lan tr? v? ?? ??i m?t v?i ??nh m?nh c?a mnh d??i bn tay c?a Tatmadaw.

Ti nh? m?t cu?c ni chuy?n ?ng th?t v?ng ? Copenhagen v?i ng Michael Aris, ng??i ch?ng ? qu c? c?a Aung Suu Kyi ?ang b? giam gi? ? Mi?n ?i?n. ng ? ??n ?an M?ch v?i n? l?c c?nh bo chnh ph? ?an M?ch v? cu?c tn st ? Mi?n ?i?n, do ?y ban ?an M?ch Mi?n ?i?n m?i. Khng ai ngoi ?y ban b?n tm l?ng nghe Michael Aris.

Ti ?ang t?o gnh n?ng cho b?n b c?a mnh v?i t?t c? nh?ng ?i?u ny, khi ti th?y nh?ng bi vi?t trn t??ng facebook vo sng s?m th? Ba ? H N?i. Thnh th?t m ni, tin t?c m?i nh?t t? Mi?n ?i?n khi?n ti nhi?u ?m khng ng?. Ti ?ang l?ng nghe nh?ng ti?ng ni c?a Mi?n ?i?n ? b? lng qun t? lu, khi ng??i n??c ngoi ?ang m?t l?n n?a c? chen nhau thot ra kh?i Mi?n ?i?n. M?t ng??i b?n v?a nh?n cho ti m?t b?c ?nh ch?p mn hnh, cho th?y Internet c?a anh ?y ?ang y?u ?i. Bng T?i ?ang quay tr? l?i.

Ti ch?c trong m?t th?i gian ng?n, chng ta s? nghe th?y thm cht ?n o trn ph??ng ti?n truy?n thng v cc n?i khc, khi tnh hu?ng tr? nn t?i t? h?n ? Mi?n ?i?n. Cc ng t??ng [Mi?n ?i?n] c th? th?n tr?ng t cht, cho ??n khi th? gi?i ch sang ch? khc do nh?ng tai h?a khc.

Hy v?ng l ti sai, nh?ng ti s? r?ng ti ?ng: M?t khi bng t?i nh?n chm Mi?n ?i?n m?t l?n n?a, nh?ng v? gi?t ng??i s? tr? nn c h? th?ng v v?i quy m l?n h?n nhi?u, nh? chng ta ? th?y tr??c ?y.

Tatmadaw s? lm nh? v?y, b?i v h? bi?t n hi?u qu?.

Ngu?n: https://www.facebook.com/thomas.b.pedersen.39/posts/10158310798988369

Ch thch c?a V?n Vi?t:

Thomas Bo Pedersen c? tr ? H N?i t? 2002 ??n nay, t?ng l vin ch?c c?a B? Ngo?i giao ?an M?ch. ng ? ???c trao Huy Ch??ng Danh d? c?a Hong thn Henrik v nh?ng ?ng gp xu?t s?c cho quan h? th??ng m?i gi?a ?an M?ch v Vi?t Nam (n?m 2011), K? ni?m ch??ng c?a B? K? ho?ch v ??u t? Vi?t Nam (n?m 2018). Hi?n nay, ng l T?ng gim ??c Mascot International Vietnam v Mascot Int. Laos

Comments are closed.