Nguy?n Hn Chung

Th? Nguy?n Hàn Chung

TRANG TH? THNG T? C?A NGUY?N HN CHUNG QUA NHI?U N?M THNG   V?ng thng t?   Bi?n v?ng ni ni v?ng sng ?au…

Th? Nguy?n Hàn Chung

Gi?c m? trng ki?n Trong m?t gi?c m? no ? b?t ng? khng nh? th?i gian ti m m? chuy?n ai phn cng ti…

Th? Nguy?n Hàn Chung

  Ti s? b?n vo qu kh? T??ng lai ai b?n ti b?ng ??i bc ti ch?u tan xc khng m?t cht than on…

L?c bát tháng T?

Nguy?n Hn Chung  cch ly hm qua trong lc chia tayem cha m ti v?i quay l? lngc? ??i m?i dm ch?i sangkhng thm…

Th? Nguy?n Hàn Chung

Tch khuya anh rt khuya vo tch c phb?ng nh? em th? vo khi thu?cbn tay anh v?n cn l?c tuy c h?i run…

Th? Nguy?n Hàn Chung

Ba bi th? khi nhn m?a ? r?i ? Houston Texas 1 M?a chi?u Texas r?t su M?a Si Gn ? nt nhu tu?i…

Chùm th? g?i V?n Vi?t

Nguy?n Hn Chung   Huy?n ho?c   Chng ta l?m l?i ?i mi?t trn m?t con ???ng ?i m?t mnh khng c em bn…

Tâm s? v?i h?c trò c?

Nguy?n Hn Chung Chng n khng c?n b?t ch??c cha ngla manh l? trn sang bin ?ichng ghm x x? vo von gi?a lng…