Phan Thy H

??ng k? tên tôi (k? 4)

Truy?n k c?a Phan Thy H 22. ??n v? ln xe v? Ty Ninh. Hnh qun b? xu?ng C? Chi. Ng??i dn b m?t…

??ng k? tên tôi (k? 3)

Truy?n k c?a Phan Thy H 15. Chi?n d?ch Kon Tum 1972. ?m 12 thng 1. Ti?u ?on 9 vy cao ?i?m 1015. Trn…

??ng k? tên tôi (k? 2)

Truy?n k c?a Phan Thy H 7. ng ??i tr??ng ??i s?n xu?t ?nh k?ng ng??i lng t?i h?p. N?i dung cu?c h?p ku…

??ng k? tên tôi (k? 1)

Truy?n k c?a Phan Thy H CI GI C?A CHI?N TH?NG L?N H?N S? TH?T C?A N ??i t Thi K? To?i Ti l…